Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 74

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5780) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 74

Strona 1 z 5
L 228/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5780)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/472/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

dotyczącą sporządzania wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia oraz zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków w państwach trzecich, zatwierdzo­ nych do przywozu towarów do Unii.

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty­ czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 17 ust. 2 lit. b), art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 1 tiret pierwsze oraz zdanie wprowadzające i lit. b) jej art. 19,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG, zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 176/2010 (4), okre­ ślono ponadto niektóre nowe wymogi dotyczące towarów, obowiązujące od dnia 1 września 2010 r. Wprowadzono zasady dotyczące centrów przechowy­ wania nasienia oraz szczegółowe warunki ich zatwier­ dzania i nadzoru nad nimi. Ustalono także szczegółowe warunki zatwierdzania i nadzoru w odniesieniu do zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków, pozyski­ wania i przetwarzania zarodków uzyskiwanych metodą in vivo, produkcji i przetwarzania zarodków uzyskanych w drodze zapłodnienia in vitro oraz zarodków poddanych mikromanipulacji. Zmieniono również warunki mające zastosowanie do zwierząt dawców nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz.

(1)

Dyrektywa 92/65/EWG ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące przywóz do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz („towary”). Zgodnie z tymi przepisami do Unii mogą być przywo­ żone tylko towary, które pochodzą z państwa trzeciego wymienionego w wykazie państw trzecich sporządzonym zgodnie z tą dyrektywą, oraz są opatrzone świadectwem zdrowia odpowiadającym wzorowi ustalonemu zgodnie z tą dyrektywą. Świadectwo zdrowia musi poświadczać, że towary pochodzą z zatwierdzonych centrów pozyski­ wania i przechowywania lub zespołów pozyskiwania i produkcji oferujących gwarancje co najmniej równo­ ważne z określonymi w rozdziale I załącznika D do tej dyrektywy.

(5)

Należy zatem określić nowe wzory świadectw zdrowia w odniesieniu do przywozu towarów do Unii z uwzględnieniem zmian w dyrektywie 92/65/EWG wprowadzonych dyrektywą 2008/73/WE oraz rozporzą­ dzeniem (UE) nr 176/2010.

(6)

(2)

Decyzja Komisji 2008/635/WE z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz w odniesieniu do wykazów państw trzecich i punktów pobierania nasienia oraz zespołów pobierania zarodków i wymagań dotyczą­ cych wydawania świadectw (2) obecnie ustanawia wykaz państw trzecich z których państwa członkowskie zezwa­ lają na przywóz towarów.

(3)

W dyrektywie 92/65/EWG zmienionej dyrektywą Rady 2008/73/WE (3) wprowadzono uproszczoną procedurę

Ponadto uznaje się za właściwe, aby przesyłkom towarów przywożonych do Unii ze Szwajcarii towarzy­ szyły świadectwa zdrowia sporządzane zgodnie z wzorami stosowanymi w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami określo­ nymi w decyzji Komisji 2010/470/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiającej wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komór­ kami jajowymi i zarodkami koni, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (5), z uwzględnieniem dostosowań określonych w dodatku 2 rozdział IX lit. B pkt 7 załącznika 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj­ carską dotyczącej handlu produktami rolnymi, zatwier­ dzonej decyzją 2002/309/WE, Euratom Rady i – w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 52 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych w odniesieniu do wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, wykazu zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz wymogów dotyczących wystawiania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5781) (1)

 • Dz. U. L228 - 15 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5779) (1)

 • Dz. U. L228 - 10 z 201031.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidująca pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (1)

 • Dz. U. L228 - 8 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 769/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L228 - 1 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 768/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.