Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 23 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa (1)

Data ogłoszenia:2010-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 23 POZ 1

Strona 1 z 4
27.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (7)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

Powinien zostać określony sposób postępowania w przypadku nieprawidłowości uznanych za na tyle poważne, by mieć znaczny wpływ na ogólny poziom ochrony lotnictwa we Wspólnocie.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 300/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Komisja powinna przeprowadzać inspekcje w celu moni­ torowania stosowania przez państwa członkowskie rozporządzenia (WE) nr 300/2008. Zorganizowanie inspekcji pod nadzorem Komisji ma na celu sprawdzenie skuteczności krajowych programów kontroli jakości. Komisja i państwa członkowskie powinny współpra­ cować podczas przygotowywania i przeprowadzania inspekcji Komisji. Komisja powinna mieć możliwość włączenia w skład zespołów przeprowadzających inspekcje wykwalifikowa­ nych audytorów krajowych, udostępnionych przez państwa członkowskie. Inspekcje Komisji powinny być przeprowadzane, a raporty z nich sporządzane, zgodnie z ustaloną proce­ durą, obejmującą standardową metodologię.

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJE

(2)

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie określa procedury przeprowadzania przez Komisję inspekcji mających na celu monitorowanie stoso­ wania przez państwa członkowskie rozporządzenia (WE) nr 300/2008. W zakres inspekcji Komisji wchodzą właściwe organy państw członkowskich, a także wybrane porty lotnicze oraz operatorzy i podmioty stosujące normy ochrony lotnictwa. Inspekcje prowadzone są w sposób przejrzysty, skuteczny, zhar­ monizowany i spójny.

(3)

(4)

Artykuł 2

(5)

Państwa członkowskie powinny zapewniać szybkie usunięcie nieprawidłowości wykrytych podczas inspekcji przeprowadzanych przez Komisję. Komisja powinna mieć możliwość przeprowadzania kolejnych inspekcji mających na celu zweryfikowanie, czy nieprawidłowości zostały usunięte.

Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

(6)

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72

1. „właściwy organ” oznacza krajowy organ wyznaczony przez państwo członkowskie na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 300/2008;

L 23/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2010

2. „inspekcja Komisji” oznacza badanie przez inspektorów Komisji istniejących środków, procedur i struktur w dziedzinie kontroli jakości i ochrony lotnictwa cywilnego, przeprowadzane w celu określenia poziomu ich zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 300/2008; 3. „inspektor Komisji” oznacza odpowiednio wykwalifikowaną osobę zatrudnioną przez Komisję lub osobę zatrudnioną przez państwo członkowskie do prowadzenia monitoro­ wania na szczeblu krajowym w imieniu właściwego organu, która została wybrana do wzięcia udziału w inspekcjach Komisji; 4. „Komitet” oznacza komitet ustanowiony na mocy art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 300/2008; 5. „nieprawidłowość” oznacza niespełnienie wymagań ustano­ wionych w rozporządzeniu (WE) nr 300/2008; 6. „audytor krajowy” oznacza osobę zatrudnioną przez państwo członkowskie do prowadzenia monitorowania zgodności na szczeblu krajowym w imieniu właściwego organu; 7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 23 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 62 z 201027.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8542)

 • Dz. U. L23 - 35 z 201027.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

 • Dz. U. L23 - 33 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 76/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L23 - 31 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 75/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 28 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 74/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1580/2007 oraz (WE) nr 376/2008 w zakresie formy powiadomień przekazywanych Komisji i warunków ich przekazywania

 • Dz. U. L23 - 6 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.