Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 23 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 74/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1580/2007 oraz (WE) nr 376/2008 w zakresie formy powiadomień przekazywanych Komisji i warunków ich przekazywania

Data ogłoszenia:2010-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 23 POZ 28

Strona 1 z 3
L 23/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 74/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1580/2007 oraz (WE) nr 376/2008 w zakresie formy powiadomień przekazywanych Komisji i warunków ich przekazywania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 192 ust. 2 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpo­ średnich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (2) usta­ nawia wspólne zasady przekazywania Komisji informacji i dokumentów przez właściwe organy państw członkow­ skich. Zasady te w szczególności obejmują obowiązek korzystania przez państwa członkowskie z systemów informatycznych udostępnianych przez Komisję i zatwierdzanie praw dostępu organów lub osób upoważ­ nionych do przesyłania informacji. Ponadto rozporządze­ niem tym ustanawia się wspólne zasady dotyczące systemów informatycznych, dzięki którym systemy te zapewniają autentyczność, integralność i trwałą czytel­ ność przesyłanych dokumentów oraz ochronę danych osobowych. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 792/2009 w rozporządzeniach ustanawiających określone zobowią­ zania w zakresie przekazywania powiadomień należy przewidzieć obowiązek stosowania systemów informa­ tycznych zgodnie z wymienionym rozporządzeniem. Komisja opracowała system informatyczny umożliwiający elektroniczne zarządzanie dokumentami i procedurami w ramach jej własnych wewnętrznych procedur oraz w zakresie stosunków z organami zaangażowanymi w realizację wspólnej polityki rolnej. Uważa się, że część obowiązków w zakresie przekazy­ wania powiadomień można obecnie wypełniać przy pomocy wymienionego systemu zgodnie z roz-

porządzeniem (WE) nr 792/2009; w szczególności obowiązki przewidziane w rozporządzeniach Komisji: (WE) nr 2336/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. wprowa­ dzającym niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego (3), (WE) nr 341/2007 z dnia 29 marca 2007 r. otwierającym i ustanawiającym zarzą­ dzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzającym system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przy­ wożonych z krajów trzecich (4), (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (5), oraz (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającym wspólne szczegó­ łowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (6).

(5)

W rozporządzeniach (WE) nr 2336/2003 i (WE) nr 1580/2007 należy wprowadzić obowiązek przekazy­ wania powiadomień nawet w przypadku braku nowych danych. Ponadto dla jasności należy przewidzieć, że w przypadku powiadomień dotyczących świadectw zastępczych przekazywanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 376/2008 należy podać także numer porządkowy zastępowanego świadectwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 23 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 62 z 201027.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8542)

 • Dz. U. L23 - 35 z 201027.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

 • Dz. U. L23 - 33 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 76/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L23 - 31 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 75/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 6 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L23 - 1 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.