Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 231 POZ 6

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 423/2004 (  Dz.U. L 348 z 24.12.2008)

Data ogłoszenia:2010-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 231 POZ 6

L 231/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

1.9.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 423/2004 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 348 z dnia 24 grudnia 2008 r.) 1. Strona 20, motyw 1: zamiast: „(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. ustanawiające środki odnowienia zasobów dorsza (2) ma na celu zapewnienie bezpiecznego odnowienia w okresie od pięciu do dziesięciu lat zasobów dorsza w cieśninie Kattegat i Morzu Północnym, włączając w to cieśninę Skagerrak oraz wschodnią część kanału La Manche, na zachód od Szkocji (…)”, Rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. ustanawiające środki odnowienia zasobów dorsza (2) ma na celu zapewnienie bezpiecznego odnowienia w okresie od pięciu do dziesięciu lat zasobów dorsza w cieśninie Kattegat i Morzu Północnym, włączając w to cieśninę Skagerrak oraz wschodnią część kanału La Manche, zachodnią część Szkocji (…)”.

powinno być: „(1)

2. Strona 21, art. 1 lit. c): zamiast: „c) na zachód od Szkocji;”, powinno być: „c) zachodnią część Szkocji;”. 3. Strona 24, art. 12 ust. 4: zamiast: „4. W przypadku zagregowanych grup nakładu połowowego, w których odsetek łącznych połowów obliczony zgodnie z ust. 3 lit. b) (…)”,

powinno być: „4. W przypadku zagregowanych grup nakładu połowowego, w których odsetek łącznych połowów obliczony zgodnie z ust. 3 lit. d) …”. 4. Strona 28, art. 28 ust. 1 zdanie drugie: zamiast: „(…) W przypadku dorsza wyładowanego po raz pierwszy w porcie wyznaczonym na mocy art. 24 (…)”,

powinno być: „(…) W przypadku dorsza wyładowanego po raz pierwszy w porcie wyznaczonym na mocy art. 25 (…)”. 5. Strona 28, art. 29: zamiast: „Artykuł 29 Szczególne programy monitorowania Na zasadzie odstępstwa od art. 34c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 szczególne programy monitorowania zasobów dorsza mogą trwać dłużej niż dwa lata od ich wejścia w życie.”, powinno być: „Artykuł 29 Szczególne programy kontroli i inspekcji Na zasadzie odstępstwa od art. 34c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 szczególne programy kontroli i inspekcji zasobów dorsza mogą trwać dłużej niż dwa lata od ich wejścia w życie.”. 6. Strona 29, art. 35: zamiast: „Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 423/2004.”, powinno być: „Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 423/2004. Odesłania do przepisów rozporządzenia (WE) nr 423/2004 traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.”. 7. Strona 30, załącznik I pkt 2 lit. d): zamiast: „d) strefa ICES VIa.”, powinno być: „d) strefa ICES VIa oraz wody WE strefy ICES Vb.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 231 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L231 - 7 z 20101.9.2010

    Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/459/WE z dnia 17 września 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 61/07 (ex NN 71/07) – Grecja Olympic Airways Services/Olympic Airlines (  Dz.U. L 222 z 24.8.2010)

  • Dz. U. L231 - 3 z 20101.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 771/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2010 r.

  • Dz. U. L231 - 1 z 20101.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 770/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.