Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 772/2010 z dnia 1 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

Data ogłoszenia:2010-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 3

L 232/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Kontrola przed karczowaniem obejmuje również spraw­ dzenie faktu istnienia danej winnicy. Kontrola ta jest przeprowadzana metodą kontroli na miejscu. Jednakże jeżeli państwo członkowskie dysponuje rzetelnym, zaktualizowanym i skomputeryzowanym rejes­ trem winnic, kontrolę można przeprowadzić sposobem administracyjnym, a obowiązek przeprowadzenia kontroli na miejscu przed karczowaniem można ograniczyć do 5 % wniosków (w stosunku rocznym) w celu potwierdzenia rzetelności systemu kontroli administracyjnych. Gdyby w ramach kontroli na miejscu wykryto znaczące nieprawid­ łowości lub rozbieżności w regionie lub części regionu, właściwy organ odpowiednio zwiększa liczbę kontroli na miejscu w trakcie danego roku oraz roku następnego. 3. Obszary otrzymujące premię za karczowanie są wery­ fikowane w sposób systematyczny przed karczowaniem i po jego zakończeniu. Weryfikuje się działki, które są przed­ miotem wniosku o udzielenie pomocy. Kontrola przed karczowaniem obejmuje również spraw­ dzenie faktu istnienia danej winnicy, obszaru obsadzonego określonego zgodnie z art. 75 oraz sprawdzenie, czy dany obszar był właściwie utrzymywany. Kontrola ta jest przeprowadzana metodą kontroli na miejscu. Jednakże jeżeli państwo członkowskie dysponuje narzędziem graficznym lub równorzędnym narzędziem pozwalającym na pomiar obszaru obsadzonego zgodnie z art. 75 w skomputeryzowanym rejestrze winnic oraz rzetelnymi aktualnymi informacjami o tym, że działka jest właściwie utrzymywana, kontrolę można przeprowadzić sposobem administracyjnym, a obowiązek przeprowadzenia kontroli na miejscu przed karczowaniem można ograniczyć do 5 % wniosków w celu potwierdzenia rzetelności systemu kontroli administracyjnych. Gdyby w ramach kontroli na miejscu wykryto znaczące nieprawidłowości lub rozbież­ ności w regionie lub części regionu, właściwy organ odpo­ wiednio zwiększa liczbę kontroli na miejscu w trakcie danego roku. 4. Kontrola, czy karczowanie rzeczywiście miało miejsce, odbywa się metodą kontroli na miejscu. W przypadku karczowania całej działki winnicy bądź gdy rozdzielczość teledetekcji jest równa lub wyższa niż 1 m2, weryfikację można przeprowadzić metodą teledetekcji. 5. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 3 akapit trzeci oraz ust. 4 w odniesieniu do obszarów otrzymujących premię za karczowanie przynajmniej jedna z dwóch weryfikacji wska­ zanych w ust. 3 akapit pierwszy prowadzona jest metodą kontroli na miejscu. 6. Obszary otrzymujące pomoc na działania mające na celu restrukturyzację i przekształcanie winnic są systema­ tycznie weryfikowane przed przeprowadzeniem tych działań oraz po ich zakończeniu. Weryfikuje się działki, w przypadku których złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 555/2008 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) art. 4 akapit pierwszy lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) wsparcie promocji i informacji trwa nie dłużej niż trzy lata dla danego beneficjenta w danym kraju trzecim; w razie potrzeby może jednak zostać jednokrotnie wznowione na okres nie dłuższy niż dwa lata;”; 2) w art. 5 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Państwa członkowskie określają procedurę składania wniosków oraz procedurę ewentualnego wznowienia, o którym mowa w art. 4 akapit pierwszy lit. d), obejmu­ jące w szczególności szczegółowe zasady:”; b) lit. e) otrzymuje brzmienie: „e) oceny danego działania objętego wsparciem. W przypadku wznowienia wsparcia zgodnie z art. 4 akapit pierwszy lit. d) rezultaty działań objętych wsparciem są dodatkowo oceniane przed wznowie­ niem.”; 3) art. 9 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Wsparcie jest wypłacane po ustaleniu, że pojedyncze dzia­ łanie lub wszystkie działania objęte wnioskiem o wsparcie, zależnie od wyboru dokonanego przez państwo członkow­ skie na potrzeby zarządzania danym środkiem, zostały wykonane i poddane kontroli na miejscu zgodnie z art. 81 niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 14 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5956) (1)

 • Dz. U. L232 - 11 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/593/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Republiki Czeskiej i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5818)

 • Dz. U. L232 - 6 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do dodatkowych środków przydzielonych Republice Czeskiej, Polsce i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5817)

 • Dz. U. L232 - 4 z 20102.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 773/2010 z dnia 1 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.