Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 772/2010 z dnia 1 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

Data ogłoszenia:2010-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 3
”; 4) art. 81 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 81 Kontrola dotycząca potencjału produkcyjnego oraz działań związanych z restrukturyzacją i przekształcaniem winnic 1. W celu weryfikacji zgodności z przepisami dotyczą­ cymi potencjału produkcyjnego ustanowionymi w sekcji IVa rozdziału III tytułu I części II rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, w tym z przejściowym zakazem nowych nasa­ dzeń ustanowionym w art. 85g ust. 1 tego rozporządzenia, jak również zgodności z przepisami przewidzianymi w art. 103q tego rozporządzenia dotyczącymi działań mają­ cych na celu restrukturyzację i przekształcanie winnic, państwa członkowskie wykorzystują rejestr winnic. 2. Przy przyznawaniu praw do ponownego sadzenia, przewidzianych w art. 85i rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, dokonuje się systematycznej weryfikacji obszarów przed karczowaniem i po jego zakończeniu. Weryfikuje się działki, w przypadku których ma zostać przy­ znane prawo do ponownego sadzenia.

2.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/3

Kontrola przed przeprowadzeniem działań obejmuje również sprawdzenie faktu istnienia danej winnicy, obszaru obsadzonego określonego zgodnie z art. 75 oraz wyklu­ czenie przypadku zwykłej odnowy winnic, określonego w art. 6. Kontrola, o której mowa w akapicie drugim, przeprowa­ dzana jest metodą kontroli na miejscu. Jeżeli jednak państwo członkowskie dysponuje narzędziem graficznym lub równo­ rzędnym narzędziem pozwalającym na pomiar obszaru obsadzonego zgodnie z art. 75 w skomputeryzowanym rejestrze winnic oraz rzetelnymi aktualnymi informacjami dotyczącymi odmian zasadzonej winorośli, kontrolę można

przeprowadzić sposobem administracyjnym, a obowiązek przeprowadzenia kontroli na miejscu przed przeprowadze­ niem działań można ograniczyć do 5 % wniosków w celu potwierdzenia rzetelności systemu kontroli administracyj­ nych. Gdyby w ramach kontroli na miejscu wykryto znaczące nieprawidłowości lub rozbieżności w regionie lub części regionu, właściwy organ odpowiednio zwiększa liczbę kontroli na miejscu w trakcie danego roku.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 1 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 14 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5956) (1)

 • Dz. U. L232 - 11 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/593/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Republiki Czeskiej i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5818)

 • Dz. U. L232 - 6 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do dodatkowych środków przydzielonych Republice Czeskiej, Polsce i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5817)

 • Dz. U. L232 - 4 z 20102.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 773/2010 z dnia 1 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.