Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 772/2010 z dnia 1 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

Data ogłoszenia:2010-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 1

Strona 1 z 3
2.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 772/2010 z dnia 1 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 103za w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

obowiązku ustanowienia przez państwa członkowskie procedur dotyczących ewentualnego wznowienia udzie­ lania wsparcia oraz wcześniejszej oceny działań objętych wsparciem.

(4)

W art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 opisuje się zarządzanie finansowe restrukturyzacji i przekształcania winnic, jednak bez ustanawiania szcze­ gółowych przepisów związanych z kontrolą tych działań. Działania mające na celu restrukturyzację i przekształcanie winnic mogą w pewnych przypadkach podlegać wielokrotnym kontrolom na miejscu bez uzys­ kania poprawy w zakresie kosztów administracyjnych i finansowych związanych z tymi działaniami.

W art. 4 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustana­ wiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produk­ cyjnego oraz kontroli w sektorze wina (2) przewiduje się, że wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych trwa nie dłużej niż trzy lata dla danego beneficjenta w danym kraju trzecim. W świetle doświadczeń nabytych podczas wdrażania wspomnianych działań wspierających konieczne jest umożliwienie ich wznowienia na najwyżej dwa lata w zależności od specyfiki działań informacyjnych i promocyjnych w krajach trzecich, które mogą na przy­ kład wymagać dłuższych procedur administracyjnych na poziomie państwa członkowskiego lub kraju trzeciego. W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 prze­ widuje się, że państwa członkowskie określają procedurę składania wniosków, ustanawiając przede wszystkim szczegółowe zasady oceny danego działania objętego wsparciem. Istnieje również konieczność wprowadzenia

(5)

W art. 81 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 ustanawia się przepisy związane wyłącznie z monitorowaniem potencjału produkcyjnego. Mimo że działania mające na celu restrukturyzację i przekształcanie winnic są blisko powiązane z działaniami związanymi z potencjałem produkcyjnym, są one obecnie wyłączone ze stosowania tego artykułu. Aby uprościć system kontroli, konieczne jest ustanowienie zasad weryfikacji działań mających na celu restrukturyzację i przekształcanie winnic, analogicz­ nych do obecnych zasad dotyczących weryfikacji działań związanych z potencjałem produkcyjnym.

(2)

(6)

Aby uprościć weryfikację działań mających na celu restrukturyzację i przekształcanie winnic, należy usta­ nowić przepisy pozwalające na używanie innych niż graficzne narzędzi umożliwiających identyfikację, pomiar i lokalizację działki.

(3)

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 555/2008.

(8) (1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 14 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5956) (1)

 • Dz. U. L232 - 11 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/593/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Republiki Czeskiej i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5818)

 • Dz. U. L232 - 6 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do dodatkowych środków przydzielonych Republice Czeskiej, Polsce i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5817)

 • Dz. U. L232 - 4 z 20102.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 773/2010 z dnia 1 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.