Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/593/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Republiki Czeskiej i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5818)

Data ogłoszenia:2010-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 11

Strona 1 z 2
2.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/593/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Republiki Czeskiej i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5818) (2010/476/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Euro­ pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ność miedzy oszacowaną a rzeczywistą wysokością PKB (4), w którym to komunikacie Komisja poinformo­ wała o dostosowaniach dodatnich, jakie niezbędne są w przypadku Republiki Czeskiej – o wartości 237 045 801 EUR, a Słowacji – 137 711 534 EUR. Kwoty te zostaną podzielone na równe części w okresie 2011, 2012 i 2013.

(4)

Decyzją 2006/593/WE (2) Komisja ustaliła indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013. Zgodnie z ust. 10 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w 2010 r. stwierdzono, że skumulowany PKB za lata 2007–2009 w Republice Czeskiej, Polsce i Słowacji odbiega o więcej niż ± 5 % od skumulowanego PKB oszacowanego zgodnie z ust. 9 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w tym również w konsekwencji zmian kursu wymiany. Kwoty aloko­ wane na lata 2011–2013 Republice Czeskiej i Słowacji powinny zatem zostać odpowiednio dostosowane. Zgodnie z pkt 16 i 17 Porozumienia międzyinstytucjo­ nalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3) w dniu 16 kwietnia 2010 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie dostosowania technicznego ram finansowych na 2011 r. stosownie do zmian DNB, z uwzględnieniem dostosowania kwot przydzielonych na okres 2007–2009 z funduszy na wspieranie spójności państwom człon­ kowskim, w przypadku których miała miejsce rozbież­

(5)

Przy ustalaniu kwot przydzielonych wymienionym państwom członkowskim należy uwzględnić zarówno rozdział pro rata pomiędzy cele „konwergencja” i „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w ramach bieżącego okresu programowania 2007–2013 dla każdego z wymienionych państw członkowskich, jak i potrzebę jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków przekazanych na projekty będące już w realizacji. Dlatego też niniejsza decyzja powinna doty­ czyć przeznaczenia jedynie tej części całkowitej dostoso­ wania dodatniego, która dotyczy celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie”. Należy zatem 2006/593/WE, odpowiednio zmienić decyzję

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2006/593/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(3)

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

Johannes HAHN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25. (2) Dz.U. L 243 z 6.9.2006, s. 32. (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(4) COM(2010) 160 wersja ostateczna.

L 232/12

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu »konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie« w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 14 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5956) (1)

 • Dz. U. L232 - 6 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do dodatkowych środków przydzielonych Republice Czeskiej, Polsce i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5817)

 • Dz. U. L232 - 4 z 20102.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 773/2010 z dnia 1 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L232 - 1 z 20102.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 772/2010 z dnia 1 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.