Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do dodatkowych środków przydzielonych Republice Czeskiej, Polsce i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5817)

Data ogłoszenia:2010-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 6

Strona 1 z 3
L 232/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do dodatkowych środków przydzielonych Republice Czeskiej, Polsce i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5817) (2010/475/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Euro­ pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ność między oszacowaną a rzeczywistą wysokością PKB (5), w którym to komunikacie Komisja poinformo­ wała o dostosowaniu dodatnim, jakie niezbędne jest w przypadku Republiki Czeskiej – o wartości 237 045 801 EUR, Polski – 632 392 153 EUR oraz Słowacji – 137 711 534 EUR. Kwoty te zostaną podzie­ lone na równe części w okresie 2011, 2012 i 2013. Przy ustalaniu kwot przydzielonych wymienionym państwom członkowskim należy uwzględnić zarówno rozdział pro rata pomiędzy cele „Konwergencja” i „Konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w ramach bieżącego okresu programowania 2007–2013 dla każdego z wymienionych państw członkowskich, jak i potrzebę jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków przekazanych na projekty będące już w realizacji. Dlatego też niniejsza decyzja powinna doty­ czyć przeznaczenia jedynie tej części całkowitej dostoso­ wania dodatniego, która dotyczy celu „Konwergencja”. W celu zapewnienia większej skuteczności należy zastąpić kwoty w rzędzie „Razem” tabeli 2 w załączniku III do decyzji 2006/594/WE na lata 2007–2010, ponieważ nie uwzględniają one liczb dotyczących Bułgarii. Należy zatem 2006/594/WE, odpowiednio zmienić decyzję

(4)

Decyzją 2006/594/WE (2), zmienioną decyzją 2007/191/WE (3), Komisja ustaliła indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013. Zgodnie z ust. 10 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w 2010 r. stwierdzono, że skumulowany PKB za lata 2007–2009 w Republice Czeskiej, Polsce i Słowacji odbiega o więcej niż ± 5 % od skumulowanego PKB oszacowanego zgodnie z ust. 9 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w tym również w konsekwencji zmian kursu wymiany. Kwoty aloko­ wane na lata 2011–2013 Republice Czeskiej, Polsce i Słowacji powinny zatem zostać odpowiednio dostoso­ wane. Zgodnie z pkt 16 i 17 Porozumienia międzyinstytucjo­ nalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (4) w dniu 16 kwietnia 2010 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie dostosowania technicznego ram finansowych na 2011 r. stosownie do zmian DNB, z uwzględnieniem dostosowania kwot przydzielonych na okres 2007–2009 z funduszy na wspieranie spójności państwom człon­ kowskim, w przypadku których miała miejsce rozbież­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25. L 243 z 6.9.2006, s. 37. L 87 z 28.3.2007, s. 18. C 139 z 14.6.2006, s. 1. (5)

(2)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

Artykuł 1 W decyzji 2006/594/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I zastępuje się tekstem w załączniku I do niniejszej decyzji; 2) załącznik III zastępuje się tekstem w załączniku II do niniejszej decyzji.

(5) COM(2010) 160 wersja ostateczna.

znajdującym

się

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

znajdującym

się

2.9.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 14 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5956) (1)

 • Dz. U. L232 - 11 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/593/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Republiki Czeskiej i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5818)

 • Dz. U. L232 - 4 z 20102.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 773/2010 z dnia 1 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L232 - 1 z 20102.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 772/2010 z dnia 1 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.