Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 774/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (1)

Data ogłoszenia:2010-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 5

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(9)

(1) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 1.

L 233/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2010

Z tego względu średnią wysokość opłat za dostęp do sieci w państwach członkowskich należy utrzymać w zakresie umożliwiającym realizację korzyści wynikają­ cych z harmonizacji.

(10)

kosztów zapewniania transgranicznej wymiany energii elek­ trycznej w swoich sieciach. Artykuł 2 Wysokość opłat stosowanych przez operatorów systemów prze­ syłowych za dostęp do systemu przesyłowego jest zgodna z wytycznymi określonymi w części B załącznika. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 2 marca 2011 r.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Na podstawie wytycznych określonych w części A załącznika operatorzy systemów przesyłowych otrzymują rekompensatę

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

3.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/3

ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ A WYTYCZNE DOTYCZĄCE USTANOWIENIA MECHANIZMU REKOMPENSAT DZIAŁAJĄCYCH MIĘDZY SYSTEMAMI PRZESYŁOWYMI DLA OPERATORÓW

1.

Postanowienia ogólne

1.1. Mechanizm rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi (mechanizm ITC) przewiduje rekompensaty kosztów zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej, z uwzględnieniem zapewniania transgranicznego dostępu do systemu wzajemnie połączonego. 1.2. Operatorzy systemów przesyłowych tworzą fundusz ITC do celów rekompensowania operatorom systemów prze­ syłowych kosztów zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Fundusz ITC zapewnia: 1) rekompensatę kosztów strat w krajowych systemach przesyłowych będących skutkiem zapewniania transgra­ nicznej wymiany energii elektrycznej; oraz 2) rekompensatę kosztów udostępniania infrastruktury w celu zapewniania transgranicznej wymiany energii elek­ trycznej. 1.3. Wielkość wpłat na rzecz funduszu ITC oblicza się zgodnie z pkt 6. Wielkość wypłat z funduszu ITC oblicza się zgodnie z pkt 4 i pkt 5. Operatorzy systemów przesyłowych są odpowiedzialni za ustanowienie zasad dotyczących zbierania i wypłat wszyst­ kich płatności w zakresie funduszu ITC, oraz za określenie terminów wypłat. Wszystkich wpłat i wypłat dokonuje się możliwie jak najszybciej i najpóźniej w okresie sześciu miesięcy od zakończenia okresu, za który dokonuje się wpłat i wypłat. 1.4. Europejski Organ Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG), utworzony na mocy decyzji Komisji 2003/796/WE (1), co roku składa Komisji sprawozdanie z wdrożenia mechanizmu ITC i zarządzania funduszem ITC. Operatorzy systemów przesyłowych współpracują z ERGEG w ramach tego zadania oraz przedstawiają ERGEG i Komisji wszystkie informacje niezbędne do tego celu. 1.5. Tranzyt energii elektrycznej oblicza się, zazwyczaj w ujęciu godzinowym, przyjmując niższą wielkość bezwzględną importu i eksportu energii elektrycznej dla połączeń wzajemnych pomiędzy krajowymi systemami przesyłowymi. Do celów obliczania tranzytu energii elektrycznej wielkość importu i wielkość eksportu dla każdego połączenia pomiędzy krajowymi systemami przesyłowymi pomniejsza się proporcjonalnie do udziału zdolności przesyłowych alokowanych w sposób niezgodny z pkt 2 wytycznych dotyczących zarządzania ograniczeniami przesyłowymi określonych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1228/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 27 z 20103.9.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/61/UE z dnia 2 września 2010 r. dostosowująca po raz pierwszy do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L233 - 25 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 782/2010 z dnia 2 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L233 - 23 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 781/2010 z dnia 2 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L233 - 19 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 780/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Leberwurst (ChOG))

 • Dz. U. L233 - 15 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 779/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Rotwurst (ChOG))

 • Dz. U. L233 - 13 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 778/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mela Val di Non (ChNP)]

 • Dz. U. L233 - 11 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 777/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Prosciutto Toscano (ChNP))

 • Dz. U. L233 - 9 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 776/2010 z dnia 2 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Génisse Fleur d’Aubrac (ChOG)]

 • Dz. U. L233 - 7 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 775/2010 z dnia 2 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Los Pedroches (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.