Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 774/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (1)

Data ogłoszenia:2010-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 5

Niezależnie od przepisów akapitu drugiego niniejszego punktu import i eksport energii elektrycznej dla połączeń wzajemnych z państwami trzecimi, wobec których stosuje się przepisy ppkt 7.1, uwzględnia się w obliczeniach tranzytu energii elektrycznej. 1.6. Do celów niniejszej części załącznika wymiana energii elektrycznej netto oznacza wielkość bezwzględną różnicy między eksportem energii elektrycznej z danego krajowego systemu przesyłowego ogółem do państw, w których operatorzy systemów przesyłowych są uczestnikami mechanizmu ITC, a importem energii elektrycznej do tego systemu przesyłowego ogółem z państw, w których operatorzy systemów przesyłowych są uczestnikami mecha­ nizmu ITC.

(1) Dz.U. L 296 z 14.11.2003, s. 34.

L 233/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2010

W przypadku uczestników mechanizmu ITC sąsiadujących z co najmniej jednym państwem trzecim, wobec którego stosuje się przepisy ppkt 7.1, przeprowadza się następującą korektę obliczenia wymiany netto: 1) jeśli eksport energii elektrycznej ogółem do państw, w których operatorzy systemów przesyłowych są uczestni­ kami mechanizmu ITC, jest większy niż import energii elektrycznej ogółem z państw, w których operatorzy systemów przesyłowych są uczestnikami mechanizmu ITC, wymianę netto pomniejsza się o niższą z następujących wartości: a) wymianę netto w ramach importu z tych państw trzecich; lub b) wymianę netto w ramach eksportu do państw, w których operator systemu przesyłowego jest uczestnikiem mechanizmu ITC; 2) jeśli import energii elektrycznej ogółem z państw, w których operatorzy systemów przesyłowych są uczestnikami mechanizmu ITC, jest większy niż eksport energii elektrycznej ogółem do państw, w których operatorzy systemów przesyłowych są uczestnikami mechanizmu ITC, wymianę netto pomniejsza się o niższą z następujących wartości: a) wymianę netto w ramach eksportu do tych państw trzecich; lub b) wymianę netto w ramach importu z państw, w których operator systemu przesyłowego jest uczestnikiem mechanizmu ITC. 1.7. Na potrzeby niniejszego załącznika zapotrzebowanie oznacza ilość energii elektrycznej ogółem, wychodzącej z krajowego systemu przesyłowego do połączonych systemów dystrybucji, użytkowników końcowych przyłączo­ nych do systemu przesyłowego oraz do producentów energii elektrycznej w celu zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej. 2. Uczestnictwo w mechanizmie ITC

2.1. Każdy organ regulacyjny zapewnia w swoim obszarze kompetencji uczestnictwo operatorów systemów przesyło­ wych w mechanizmie ITC oraz nieuwzględnianie dodatkowych opłat dotyczących zapewniania transgranicznej wymiany energii w opłatach pobieranych przez operatorów sieci przesyłowych za dostęp do sieci. 2.2. Operatorzy systemów przesyłowych z państw trzecich, które zawarły umowy z Unią Europejską, na mocy których przyjęły i stosują prawodawstwo Unii w dziedzinie energii elektrycznej, są uprawnieni do uczestnictwa w mechanizmie ITC. Operatorzy systemów przesyłowych prowadzący działalność na terytoriach wymienionych w art. 9 Traktatu o Wspólnocie Energetycznej (1) są w szczególności uprawnieni do uczestnictwa w mechanizmie ITC. Każdy operator systemu przesyłowego z państwa trzeciego uczestniczący w mechanizmie ITC jest traktowany na zasadach równoważnych z zasadami stosowanymi wobec operatorów systemów przesyłowych z państw członkow­ skich. 3. Umowy wielostronne

3.1. Operatorzy systemów przesyłowych mogą zawierać umowy wielostronne dotyczące rekompensat kosztów zapew­ niania transgranicznej wymiany energii elektrycznej między operatorami systemów przesyłowych uczestniczącymi w mechanizmie ITC a operatorami systemów przesyłowych z państw trzecich, które nie zawarły z Unią Europejską umów, na mocy których przyjęłyby i stosowały prawodawstwo Unii w dziedzinie energii elektrycznej, i które w dniu 16 grudnia 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 27 z 20103.9.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/61/UE z dnia 2 września 2010 r. dostosowująca po raz pierwszy do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L233 - 25 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 782/2010 z dnia 2 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L233 - 23 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 781/2010 z dnia 2 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L233 - 19 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 780/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Leberwurst (ChOG))

 • Dz. U. L233 - 15 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 779/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Rotwurst (ChOG))

 • Dz. U. L233 - 13 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 778/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mela Val di Non (ChNP)]

 • Dz. U. L233 - 11 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 777/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Prosciutto Toscano (ChNP))

 • Dz. U. L233 - 9 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 776/2010 z dnia 2 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Génisse Fleur d’Aubrac (ChOG)]

 • Dz. U. L233 - 7 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 775/2010 z dnia 2 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Los Pedroches (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.