Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 774/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (1)

Data ogłoszenia:2010-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 1

Strona 1 z 5
3.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 774/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1,

(5)

Operatorzy systemów przesyłowych z państw trzecich lub terytoriów, które zawarły z Unią Europejską umowy, na mocy których przyjęły i stosują prawodawstwo Unii w dziedzinie energii elektrycznej, powinni być upraw­ nieni do uczestnictwa w mechanizmie rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyło­ wymi na zasadach równoważnych z zasadami stosowa­ nymi wobec operatorów systemów przesyłowych z państw członkowskich. Należy umożliwić operatorom systemów przesyłowych w państwach trzecich, które nie zawarły z Unią umów, na mocy których przyjęłyby i stosowały prawodawstwo Unii w dziedzinie energii elektrycznej, zawieranie umów wielostronnych z operatorami systemów przesyłowych w państwach członkowskich, umożliwiających wszystkim stronom uzyskanie rekompensat kosztów zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej na spra­ wiedliwych i równych zasadach. Operatorzy systemów przesyłowych powinni otrzy­ mywać rekompensaty z tytułu strat energii elektrycznej spowodowanych zapewnianiem transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Podstawą takich rekompensat powinna być szacunkowa ocena strat, które miałyby miejsce, gdyby nie prowadzono tranzytu energii elek­ trycznej. Należy utworzyć fundusz w celu wypłacania operatorom systemów przesyłowych rekompensat kosztów zapew­ niania transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Podstawą wartości tego funduszu powinna być ocena w skali całej Unii Europejskiej średnich długotermino­ wych kosztów przyrostowych udostępniania infrastruk­ tury w celu zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Operatorzy systemów przesyłowych w państwach trze­ cich powinni ponosić takie same koszty korzystania z systemów przesyłowych Unii jak operatorzy systemów przesyłowych w państwach członkowskich. Różnice w zakresie opłat za dostęp do systemu przesy­ łowego stosowanych wobec producentów energii elek­ trycznej nie powinny osłabiać rynku wewnętrznego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 przewiduje utwo­ rzenie mechanizmu rekompensat dla operatorów działa­ jących między systemami przesyłowymi. Zgodnie z tym rozporządzeniem zadaniem Komisji jest ustanowienie wytycznych określających szczegółowo procedurę i metodykę, które będą stosowane w odniesieniu do mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi, oraz odpowiednie reguły prowadzące do stopniowej harmonizacji zasad ustalania opłat zgodnie z krajowymi systemami taryf. Od czasu pierwszego określenia potrzeby wprowadzenia mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi uzyskano cenne doświadczenia, w szczególności dzięki dobrowolnym mechanizmom wprowadzanym przez operatorów systemów przesyłowych. Operatorzy systemów przesyło­ wych mają jednak coraz większe trudności z osiągnięciem porozumienia w zakresie takich dobro­ wolnych mechanizmów. Wiążące wytyczne określające mechanizm rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyło­ wymi powinny zapewnić solidną podstawę dla funkcjo­ nowania mechanizmu rekompensat dla operatorów dzia­ łających między systemami przesyłowymi oraz zapew­ niać właściwe rekompensaty dla operatorów systemów przesyłowych z tytułu kosztów zapewniania transgra­ nicznej wymiany energii elektrycznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 27 z 20103.9.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/61/UE z dnia 2 września 2010 r. dostosowująca po raz pierwszy do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L233 - 25 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 782/2010 z dnia 2 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L233 - 23 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 781/2010 z dnia 2 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L233 - 19 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 780/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Leberwurst (ChOG))

 • Dz. U. L233 - 15 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 779/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Rotwurst (ChOG))

 • Dz. U. L233 - 13 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 778/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mela Val di Non (ChNP)]

 • Dz. U. L233 - 11 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 777/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Prosciutto Toscano (ChNP))

 • Dz. U. L233 - 9 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 776/2010 z dnia 2 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Génisse Fleur d’Aubrac (ChOG)]

 • Dz. U. L233 - 7 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 775/2010 z dnia 2 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Los Pedroches (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.