Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 779/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Rotwurst (ChOG))

Data ogłoszenia:2010-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 15

Strona 1 z 2
3.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 779/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Rotwurst (ChOG))

KOMISJA EUROPEJSKA,

stwarza możliwość wykorzystania istniejącego potencjału rynkowego.

(3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przeanalizowała przedmiotowe zmiany i stwierdziła, że są uzasadnione. W związku z tym, że są to zmiany nieznaczne, Komisja może je zatwierdzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 6 i 7 wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja przeanalizowała wniosek Niemiec w sprawie zatwierdzenia zmian elementów specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Thüringer Rotwurst”, zarejestrowanego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2400/96 (2) zmienionym rozporządze­ niem (WE) nr 2206/2003 (3). Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez rozsze­ rzenie rodzajów opakowania, w szczególności dzięki stosowaniu plastikowych słoików, z wyłączeniem osłonek sztucznych. Jest to lepiej dostosowane do realiów rynkowych i preferencji konsumentów oraz

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się zmiany specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Thüringer Rotwurst” wymienione w załączniku I. Artykuł 2 Zmieniony jednolity dokument znajduje się w załączniku II.

(2)

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, s. 11. (3) Dz.U. L 330 z 18.12.2003, s. 13.

L 233/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2010

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Thüringer Rotwurst” wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt „4.2. Opis” akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „ »Thüringer Rotwurst« jest sprzedawany w stanie świeżym w jelicie lub pęcherzu lub jako konserwa w szklanym słoiku lub innym pojemniku, z wyjątkiem osłonek sztucznych.”; 2) w pkt „4.5. Metoda produkcji” zdanie siódme otrzymuje brzmienie: „Nadzienie upycha się niezbyt ciasno w jelicie wieprzowym lub pęcherzu, po czym gotuje się w kąpieli wodnej (bainmarie) w temp. 85 °C przez 80 minut lub, w przypadku pęcherza, w temp. 85 °C przez 105 minut, lub przechowuje w szklanych słoikach bądź innych pojemnikach, z wyjątkiem osłonek sztucznych.”.

3.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/17

ZAŁĄCZNIK II JEDNOLITY DOKUMENT Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych „THÜRINGER ROTWURST” Nr WE: DE-PGI-0105-0224-18.02.2009 ChOG ( X ) ChNP ( ) 1. Nazwa „Thüringer Rotwurst” 2. Państwo członkowskie lub państwo trzecie Niemcy 3. Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1. Rodzaj produktu Klasa 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa 3.2. Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1 Jest to specjalny rodzaj kaszanki otrzymywany z wybranych surowców wysokiej jakości, charakteryzujący się w związku z tym jednakowo wyglądającymi plastrami, jasno czerwoną barwą oraz pikantnym smakiem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 27 z 20103.9.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/61/UE z dnia 2 września 2010 r. dostosowująca po raz pierwszy do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L233 - 25 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 782/2010 z dnia 2 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L233 - 23 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 781/2010 z dnia 2 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L233 - 19 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 780/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Leberwurst (ChOG))

 • Dz. U. L233 - 13 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 778/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mela Val di Non (ChNP)]

 • Dz. U. L233 - 11 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 777/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Prosciutto Toscano (ChNP))

 • Dz. U. L233 - 9 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 776/2010 z dnia 2 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Génisse Fleur d’Aubrac (ChOG)]

 • Dz. U. L233 - 7 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 775/2010 z dnia 2 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Los Pedroches (ChNP)]

 • Dz. U. L233 - 1 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 774/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.