Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 780/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Leberwurst (ChOG))

Data ogłoszenia:2010-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 19

Strona 1 z 2
3.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 780/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Leberwurst (ChOG))

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

stwarza możliwość wykorzystania istniejącego potencjału rynkowego. Komisja przeanalizowała przedmiotowe zmiany i stwierdziła, że są uzasadnione. W związku z tym, że są to zmiany nieznaczne, Komisja może je zatwierdzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 6 i 7 wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja przeanalizowała wniosek Niemiec w sprawie zatwierdzenia zmian elementów specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Thüringer Leberwurst”, zarejestrowanego rozporządze­ niem Komisji (WE) nr 2400/96 (2) zmienionym rozpo­ rządzeniem (WE) nr 2206/2003 (3). Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez uczy­ nienie obowiązkowym stosowanie jelita naturalnego zamiast osłonek sztucznych oraz poprzez rozszerzenie rodzajów opakowania, w szczególności dzięki stoso­ waniu plastikowych słoików. Jest to lepiej dostosowane do realiów rynkowych i preferencji konsumentów oraz

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się zmiany specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Thüringer Leberwurst”, które wymieniono w załączniku I. Artykuł 2 Zmieniony jednolity dokument znajduje się w załączniku II. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, s. 11. (3) Dz.U. L 330 z 18.12.2003, s. 13.

L 233/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2010

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Thüringer Leberwurst” wprowadza się następujące zmiany: W pkt „4.2. Opis” ostatnie zdanie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie: „Nadzienie kiełbasy jest wkładane do naturalnego jelita, np. jelita lub pęcherza wieprzowego, jelita wołowego lub, w przypadku pakowania w konserwy, do szklanych słoików lub innych pojemników, z wyjątkiem osłonek sztucz­ nych.”.

3.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/21

ZAŁĄCZNIK II JEDNOLITY DOKUMENT Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych „THÜRINGER LEBERWURST” Nr WE: DE-PGI-0105-0222-02.02.2009 ChOG ( X ) ChNP ( ) 1. Nazwa „Thüringer Leberwurst” 2. Państwo członkowskie lub państwo trzecie Niemcy 3. Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1. Rodzaj produktu Klasa 1.2. Produkty mięsne 3.2. Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1 Jest to kiełbasa typu wątrobianka, będąca wyrobem rzemieślniczym, o smaku pikantnym, sprzedawana w stanie świeżym bądź w konserwach. Jej głównym składnikiem jest świeża wątroba. Znajdujący się w niej tłuszcz pochodzi z pozbawionej skóry słoniny oraz boczku. Nadzienie kiełbasy jest wkładane do naturalnego jelita, np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 27 z 20103.9.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/61/UE z dnia 2 września 2010 r. dostosowująca po raz pierwszy do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L233 - 25 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 782/2010 z dnia 2 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L233 - 23 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 781/2010 z dnia 2 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L233 - 15 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 779/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Rotwurst (ChOG))

 • Dz. U. L233 - 13 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 778/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mela Val di Non (ChNP)]

 • Dz. U. L233 - 11 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 777/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Prosciutto Toscano (ChNP))

 • Dz. U. L233 - 9 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 776/2010 z dnia 2 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Génisse Fleur d’Aubrac (ChOG)]

 • Dz. U. L233 - 7 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 775/2010 z dnia 2 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Los Pedroches (ChNP)]

 • Dz. U. L233 - 1 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 774/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.