Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 27

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/61/UE z dnia 2 września 2010 r. dostosowująca po raz pierwszy do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

Data ogłoszenia:2010-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 27

3.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/27

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/61/UE z dnia 2 września 2010 r. dostosowująca po raz pierwszy do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

1) załącznik I sekcja I.1. otrzymuje brzmienie: „I.1. ADR

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załączniki A i B do ADR, stosowane z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r., przy czym rozumie się, że wyrazy »umawiająca się strona« zastępuje się odpowiednio wyrazami »państwo członkowskie«.”; 2) załącznik II sekcja II.1 otrzymuje brzmienie: „II.1. RID Załącznik do RID, występujący jako załącznik C do COTIF, stosowany z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r., przy czym rozumie się, że wyrazy »umawiające się państwo RID« zastę­ puje się odpowiednio wyrazami »państwo członkowskie«.”; 3) załącznik III sekcja III.1 otrzymuje brzmienie: „III.1. ADN Rozporządzenia załączone do ADN, stosowane z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r., oraz art. 3 lit. f), art. 3 lit. h), art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 3 ADN, przy czym rozumie się, że wyrazy »umawiająca się strona« zastępuje się odpowiednio wyrazami »państwo członkowskie«.”. Artykuł 2 Transpozycja 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko­ nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi prze­ pisami a niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Załącznik I sekcja I.1, załącznik II sekcja II.1 i załącznik III sekcja III.1 do dyrektywy 2008/68/WE odnoszą się do postanowień określonych w międzynarodowych umowach dotyczących transportu lądowego towarów niebezpiecznych drogami, koleją oraz śródlądowymi drogami wodnymi zgodnie z definicjami w art. 2 tej dyrektywy. Postanowienia tych międzynarodowych umów są aktua­ lizowane co dwa lata. W związku z tym zmienione wersje tych umów stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. z okresem przejściowym do dnia 30 czerwca 2011 r. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I sekcja I.1, załącznik II sekcja II.1 i załącznik III sekcja III.1 do dyrektywy 2008/68/WE. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Lądowego Towarów Niebezpiecznych,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Zmiany w dyrektywie 2008/68/WE W załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13.

L 233/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2010

Artykuł 3 Wejście w życie Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Adresaci Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 233 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 25 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 782/2010 z dnia 2 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L233 - 23 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 781/2010 z dnia 2 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L233 - 19 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 780/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Leberwurst (ChOG))

 • Dz. U. L233 - 15 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 779/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Rotwurst (ChOG))

 • Dz. U. L233 - 13 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 778/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mela Val di Non (ChNP)]

 • Dz. U. L233 - 11 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 777/2010 z dnia 2 września 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Prosciutto Toscano (ChNP))

 • Dz. U. L233 - 9 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 776/2010 z dnia 2 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Génisse Fleur d’Aubrac (ChOG)]

 • Dz. U. L233 - 7 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 775/2010 z dnia 2 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Los Pedroches (ChNP)]

 • Dz. U. L233 - 1 z 20103.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 774/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.