Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 234 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007 oraz Aktu końcowego

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 234 POZ 1

4.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 26 lipca 2010 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007 oraz Aktu końcowego (2010/478/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji prze­ widzianej w art. 13 Umowy (3) oraz przekazuje następujące oświadczenie:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 166 ust. 4 oraz art. 173 ust. 3, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europej­ skiej Umowę umożliwiającą uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007 (zwaną dalej „Umową”) oraz Akt końcowy. Umowa oraz Akt końcowy zostały podpisane w imieniu Wspólnoty w dniu 11 października 2007 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie, oraz są tymczasowo stosowane od dnia 1 września 2007 r. zgodnie z decyzją Rady 2007/745/WE (1). W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. Umowa powinna zostać zatwierdzona,

„W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym, w związku z czym od tej daty wykonuje wszelkie prawa i ponosi wszelkie obowiązki Wspólnoty Europejskiej. Z tego względu odnie­ sienia do »Wspólnoty Europejskiej« lub »Wspólnoty« w tekście Umowy należy w odpowiednich przypadkach trak­ tować jako odniesienia do »Unii Europejskiej«.”

Artykuł 3 Komisja reprezentuje Unię we Wspólnym Komitecie ustano­ wionym na mocy art. 8 Umowy.

(2)

Artykuł 4 Umowa jest powiązana z siedmioma umowami ze Szwajcarią podpisanymi dnia 21 czerwca 1999 r. i zawartymi na mocy decyzji Rady i Komisji 2002/309/WE, Euratom (4).

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającą zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspól­ noty MEDIA 2007 (2) (zwaną dalej „Umową”).

(1) Dz.U. L 303 z 21.11.2007, s. 9. (2) Dz.U. L 303 z 21.11.2007, s. 11.

Zgodnie z art. 12 Umowy okres jej obowiązywania nie podlega przedłużeniu lub ponownym negocjacjom, jeżeli umowy, o których mowa w akapicie pierwszym, przestaną obowią­ zywać.

Artykuł 5 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(3) Dz.U. L 217 z 18.8.2010, s. 1. (4) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1.

L 234/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2010

Artykuł 6 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r. W imieniu Rady

S. VANACKERE

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 234 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 16 z 20104.9.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2010 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L234 - 14 z 20104.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu UE-Meksyk w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk, dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L234 - 11 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 787/2010 z dnia 3 września 2010 r. zmieniające po raz 134. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L234 - 9 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 786/2010 z dnia 3 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L234 - 7 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 785/2010 z dnia 3 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L234 - 5 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 784/2010 z dnia 3 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hessischer Handkäse lub Hessischer Handkäs (ChOG)]

 • Dz. U. L234 - 3 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 783/2010 z dnia 3 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.