Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 234 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu UE-Meksyk w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk, dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 234 POZ 14

L 234/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu UE-Meksyk w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk, dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej (2010/479/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

III do decyzji nr 2/2000, zapewniając w ten sposób kontynuację stosowania wzajemnych korzyści przewi­ dzianych na mocy tej decyzji.

(4)

Wspólna deklaracja V (1) do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk (2) ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji poli­ tycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 8 grudnia 1997 r. (3) (zwanej dalej „decyzją nr 2/2000”), przewi­ duje, że Wspólny Komitet UE-Meksyk, ustanowiony na mocy tej umowy, sprawdza konieczność przedłużenia poza dzień 30 czerwca 2003 r. stosowania reguł pocho­ dzenia ustanowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika III do decyzji nr 2/2000. W dniach 22 marca 2004 r. i 14 czerwca 2007 r. Wspólny Komitet przyjął decyzje nr 1/2004 (4) i nr 1/2007 (5) przedłużające okres stosowania reguł pocho­ dzenia ustanowionych w powyższych uwagach odpo­ wiednio do dnia 30 czerwca 2006 r. i do dnia 30 czerwca 2009 r. Zgodnie z analizą odpowiednich uwarunkowań ekono­ micznych, przeprowadzoną zgodnie ze wspólną dekla­ racją V, uważa się za właściwe kolejne tymczasowe prze­ dłużenie okresu stosowania reguł pochodzenia ustano­ wionych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika

Przedłużenie okresu stosowania reguł pochodzenia, usta­ nowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika III do decyzji nr 2/2000, przyznane decyzją Wspólnego Komitetu nr 1/2007, wygasło w dniu 30 czerwca 2009 r.; aby nie zakłócać istniejących uwarunkowań ekonomicznych, za właściwe uznaje się zatem stoso­ wanie decyzji o ponownym przedłużeniu, której dotyczy wniosek, z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2009 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Wspólnego Komi­ tetu UE-Meksyk w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000, jest określone w dołączonym projekcie decyzji Wspól­ nego Komitetu. Artykuł 2 Decyzja Wspólnego Komitetu zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowana

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2010 r. W imieniu Rady

S. LARUELLE

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 245 (2) Dz.U. L 157 (załączniki). (3) Dz.U. L 276 (4) Dz.U. L 113 (5) Dz.U. L 279

z 29.9.2000, s. 1167. z 30.6.2000, s. 10 i Dz.U. L 245 z 29.9.2000, s. 1 z 28.10.2000, s. 45. z 20.4.2004, s. 60. z 23.10.2007, s. 15.

4.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/15

ZAŁĄCZNIK

Wniosek DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU UE-MEKSYK NR …/2009 z dnia w sprawie załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. (zwaną dalej „decyzją nr 2/2000”), w szczególności uwagi 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika III dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej i wspólną deklarację V do tej decyzji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

racją V, uważa się za właściwe – w celu zapewnienia kontynuacji stosowania wzajemnych korzyści przewidzia­ nych na mocy decyzji nr 2/2000 – tymczasowe przedłu­ żenie okresu stosowania reguł pochodzenia ustanowio­ nych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika III do decyzji nr 2/2000,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Reguły pochodzenia ustanowione w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika III do decyzji nr 2/2000 stosuje się do dnia 30 czerwca 2014 r. zamiast reguł pochodzenia ustanowionych w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem wymiany przez Strony pisemnych powiadomień potwierdzających zakończenie odpowiednich procedur prawnych. Artykuł 1 stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.

Załącznik III do decyzji nr 2/2000 ustanawia reguły pochodzenia dla produktów pochodzących z terytorium Stron Umowy. Zgodnie ze wspólną deklaracją V Wspólny Komitet sprawdza konieczność przedłużenia poza dzień 30 czerwca 2003 r. stosowania reguł pochodzenia usta­ nowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika III do decyzji nr 2/2000, jeśli uwarunkowania ekono­ miczne stanowiące podstawę ustanowienia reguły ujętej w tych uwagach nadal będą aktualne. W dniach 22 marca 2004 r. i 14 czerwca 2007 r. Wspólny Komitet UE-Meksyk przyjął decyzje nr 1/2004 i nr 1/2007 przedłużające okres stosowania reguł pocho­ dzenia ustanowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika III do decyzji nr 2/2000 odpowiednio do dnia 30 czerwca 2006 r. i do dnia 30 czerwca 2009 r. Zgodnie z analizą odpowiednich uwarunkowań ekono­ micznych, przeprowadzoną zgodnie ze wspólną dekla­

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia W imieniu Wspólnego Komitetu Przewodniczący

(3)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 234 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 16 z 20104.9.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2010 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L234 - 11 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 787/2010 z dnia 3 września 2010 r. zmieniające po raz 134. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L234 - 9 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 786/2010 z dnia 3 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L234 - 7 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 785/2010 z dnia 3 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L234 - 5 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 784/2010 z dnia 3 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hessischer Handkäse lub Hessischer Handkäs (ChOG)]

 • Dz. U. L234 - 3 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 783/2010 z dnia 3 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía (ChNP)]

 • Dz. U. L234 - 1 z 20104.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007 oraz Aktu końcowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.