Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 234 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2010 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 234 POZ 16

L 234/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2010

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUMM Georgia/1/2010 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (2010/480/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

mandatu Hansjörga HABERA jako szefa misji EUMM Georgia do dnia 15 września 2010 r.

(4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Euro­ pejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 czerwca 2010 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował KPiB, aby przedłużył mandat Hansjörga HABERA jako szefa misji EUMM Georgia o dodatkowy rok, a mianowicie do dnia 15 września 2011 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Na mocy art. 10 ust. 1 wspólnego działania 2008/736/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (zwany dalej „KPiB”), zgodnie z art. 38 Traktatu, do podejmowania stosownych decyzji w ramach kontroli politycznej i strategicznego kierow­ nictwa nad Misją Obserwacyjną Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (zwaną dalej „EUMM Georgia”), w tym decyzji w sprawie mianowania szefa misji. W dniu 16 września 2008 r., na wniosek Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, KPiB mianował decyzją EUMM/1/2008 (2) Hansjörga HABERA na stano­ wisko szefa misji EUMM Georgia do dnia 15 września 2009 r. W dniu 31 lipca 2009 r., na wniosek Sekretarza Gene­ ralnego/Wysokiego Przedstawiciela, KPiB przyjął decyzję EUMM Georgia/1/2009 (3) w sprawie przedłużenia

Artykuł 1 Mandat Hansjörga HABERA jako szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia zostaje niniejszym prze­ dłużony do dnia 15 września 2011 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 3 września 2010 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 248 z 17.9.2008, s. 26. (2) Dz.U. L 319 z 29.11.2008, s. 79. (3) Dz.U. L 214 z 19.8.2009, s. 40.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 234 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 14 z 20104.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu UE-Meksyk w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk, dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L234 - 11 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 787/2010 z dnia 3 września 2010 r. zmieniające po raz 134. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L234 - 9 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 786/2010 z dnia 3 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L234 - 7 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 785/2010 z dnia 3 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L234 - 5 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 784/2010 z dnia 3 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hessischer Handkäse lub Hessischer Handkäs (ChOG)]

 • Dz. U. L234 - 3 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 783/2010 z dnia 3 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía (ChNP)]

 • Dz. U. L234 - 1 z 20104.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007 oraz Aktu końcowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.