Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 35

W drugim przykładzie, w którym procentowy udział transakcji spółdzielni z członkami i transakcji z osobami trzecimi niebędącymi członkami spółdzielni, tj. dochodów z działalności spółdzielczej i z działalności pozaspółdzielczej jest różny, należałoby stwierdzić, że gdy udział dochodów z działalności pozaspółdzielczej wzrasta w relacji do dochodów z działalności spółdzielczej, środki przeznaczane na fundusze obowiązkowe oraz podatek dochodowy rosną proporcjonalnie, podczas gdy odsetek zysku do dyspozycji maleje; wynikałoby z tego, że dochód netto uzyskany przez każdego członka spółdzielni jest niższy, gdy dochody z działalności pozaspółdzielczej są większe.

Analiza różnych założeń dotyczących podziału na dochody z działalności spółdzielczej i dochody z działalności pozaspółdzielczej

Spółka szczególnie chroniona Spółka kapitałowa

Założenie

Dochód z działal­ ności spółdzielczej: 75 % Dochód z działal­ ności pozaspół­ dzielczej: 25 % 150 46,875

Dochód z działal­ ności spółdzielczej: 66,66 % Dochód z działal­ ności pozaspół­ dzielczej: 33,33 % 150 50

Dochód z działal­ ności spółdzielczej: 50 % Dochód z działal­ ności pozaspół­ dzielczej: 50 % 150 56,25

Dochód w z działalności spół­ dzielczej: 25 % Dochód z działal­ ności pozaspół­ dzielczej: 75 % 150 65,625 150 0

Dochody Wkład na fun­ dusze spół­ dzielcze Dochody po za­ sileniu funduszy Podatek od osób prawnych:

103,125 28,97

100 30,125

93,75 32,437

84,375 35,906

150 52,5

L 235/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2010

Spółka szczególnie chroniona

Spółka kapitałowa

Zysk do dyspo­ zycji Podatek docho­ dowy od osób fizycznych Uzyskany dochód netto (64)

74,155 28,179

69,875 26,55

61,313 23,299

48,469 18,418

97,5 26,52

45,976

43,325

38,014

30,051

70,98

Podsumowując, konfederacja spółdzielni rolniczych uważa, że przepisy prawa dotyczące opodatkowania spółdzielni rolniczych w Hiszpanii należy analizować całościowo. Opodatkowanie to stwarza różnice i zawiera elementy korzyści, które są jednak powiązane ze szczególnymi obowiązkami (takimi jak wkłady na obowiązkowe fundusze, sposób traktowania kapitału, podwójne opodatkowanie).

IV. UWAGI PRZEDSTAWIONE PRZEZ HISZPANIĘ

dotyczącego działalności spółdzielczej. Rozwiązanie to ma umożliwić spółdzielni prowadzenie tej działalności bez potrzeby ustanawiania innego odrębnego podmiotu, przy czym opodatkowanie w ramach podatku od osób prawnych jest takie samo w obu sytuacjach, w związku z czym dochody uzyskiwane poprzez dostawy oleju napędowego B osobom trzecim podlegają powszechnemu systemowi w zakresie podatku od osób prawnych.

(71)

(65) (66)

W piśmie z dnia 11 czerwca 2001 r. Hiszpania przywołała poniższe argumenty. Według Hiszpanii utożsamienie środków wsparcia na rzecz spółdzielni z pomocą państwa z powodu tego, że spół­ dzielnie zapłacą niższe podatki niż przed wprowadzeniem zmiany, nie jest uzasadnione ze względów wyjaśnionych poniżej. Środki wprowadzone dekretem królewskim z mocą ustawy nr 10/2000 mają na celu liberalizację sektora dostaw oleju napędowego poprzez zniesienie barier nałożonych na spół­ dzielnie rolnicze w zakresie dystrybucji tego paliwa na rzecz osób trzecich, przy czym nie powoduje to uprzywilejowa­ nego traktowania podatkowego tych podmiotów. W ramach systemu podatkowego dotyczącego spółdzielni rolniczych rozróżnia się działalność realizowaną z członkami w ramach spółdzielni oraz działalność realizo­ waną z osobami niebędącymi członkami spółdzielni. Dochody z tej ostatniej działalności określa się jako dochody z działalności pozaspółdzielczej. Wynika z tego, że system podatkowy w zakresie podatku od osób prawnych mający zastosowanie do wspomnianych dochodów odpowiada syste­ mowi powszechnemu, któremu podlegają wszystkie inne podmioty, które prowadzą tę samą działalność.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.