Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 35

Wyjaśnienie takie nie pozwala natomiast zrozumieć powodów, dla których środki będące przed­ miotem sporu miałyby być uzasadnione charakterem lub strukturą systemu podatkowego. Jak stwierdza Sąd, bez szczegółowego wyjaśnienia, którego w niniejszym przy­ padku brakuje, względy wyprowadzone z polityki libera­ lizacji rynku paliw realizowanej przez Królestwo Hisz­ panii niekoniecznie odnoszą się do charakteru lub struk­ tury hiszpańskiego systemu podatkowego.

o braku uzasadnienia zawartego w pkt 90 powyżej oraz stwierdzenia zawartego w poprzednim punkcie wynika, że zaskarżona decyzja nie jest wystarczająco uzasadniona w zakresie oceny, zgodnie z którą środki będące przedmiotem sporu nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

(116) Sąd podsumowuje, że należy stwierdzić nieważność

zaskarżonej decyzji, ponieważ Komisja naruszyła obowiązek uzasadnienia nałożony na nią w art. 296 TFUE. Sąd stwierdza tym samym nieważność art. 1 decyzji Komisji 2003/293/WE w zakresie, w jakim wspomniany artykuł stanowi, że środki na rzecz spół­ dzielni rolniczych przewidziane w dekrecie królewskim z mocą ustawy nr 10/2000 w sprawie środków w trybie pilnym na rzecz sektora rolnego, rybołówstwa i transportu nie stanowią pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

VII. OCENA

(117) Artykuły 107 i 108 TFUE stosuje się do wszystkich

(112) Ponadto

stwierdza Sąd, okoliczność wskazana w motywie 119 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którą korzyści związane z podatkiem od przeniesienia włas­ ności i od czynności prawnych w formie dokumentu urzędowego pochodzą z okresu poprzedzającego przy­ jęcie środków będących przedmiotem sporu i mają na celu wzmocnienie spółdzielni i spółdzielczości w Hiszpanii, również niekoniecznie odnosi się do charak­ teru i struktury systemu podatkowego.

produktów rolnych wymienionych w załączniku I do tego Traktatu, podlegających wspólnej organizacji rynków (wszystkie produkty rolne z wyjątkiem koniny, miodu, kawy, alkoholu pochodzenia rolnego, octu uzyskiwanego z alkoholu oraz korka), zgodnie z poszczególnymi rozporządzeniami, które regulują wspólną organizację odpowiednich rynków. 1. Artykuł 107 ust. 1 TFUE

(118) Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE wszelka pomoc przyzna­

(113) W każdym razie, kontynuuje Sąd, nawet przyznając, że

mimo braku szczegółowego wyjaśnienia w tym wzglę­ dzie w zaskarżonej decyzji, Komisja chciała uznać, że wspieranie spółdzielczości stanowi element charakteru i struktury hiszpańskiego systemu podatkowego, trzeba zauważyć, że motyw 119 zaskarżonej decyzji podaje to uzasadnienie tylko w odniesieniu do korzyści, która

wana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

(119) W przedmiotowym przypadku środki przybierają formę

odmiennego traktowania podatkowego spółdzielni rolni­ czych.

4.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/13

(120) Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania reguł

pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodar­ czej (21) stanowi, że pomoc państwa związana z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodar­ czej wchodzi w zakres stosowaniu art. 107, jeżeli: — korzyść przyznawana jest przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych, — środek wpływa na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi, — środek jest szczególny lub selektywny, ponieważ sprzyja niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, tj. zakłóca lub grozi zakłóce­ niem konkurencji, — środek przyznaje odbiorcom korzyści zmniejszające ich obciążenia, które normalnie obciążają ich budżet.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.