Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 35

(128) W wyroku z dnia 27 stycznia 1998 r. Sąd przyznał, że (124) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości

Unii Europejskiej, aby korzyść mogła zostać uznana za pomoc państwa, konieczne jest, po pierwsze, aby była przyznana bezpośrednio lub pośrednio przy użyciu zasobów państwowych, a po drugie – aby można ją było przypisać państwu (23).

(129) W konsekwencji środki rozważane w niniejszym przy­

(21)

Dz.U. C 384 z 10.12.1998, s. 3. Zob. także wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00, Altmark, Rec. 2003 I-7747. (22) COM(2004) 18 wersja ostateczna z 23.2.2004. (23) Sprawa C-303/88 Włochy przeciwko Komisji, Rec. 1991, s. I-1433, motyw 11, sprawa C-482/99 Francja przeciwko Komisji, Rec. 2002, s. I 4397, motyw 24 oraz sprawa C-126/01 GEMO, Rec. 2003, s. I13769, motyw 24.

(24) Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie T-67/94, Rec. 1998, s. II-1; Ladbroke Racine przeciwko Komisji, zob. także wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-159-01 Niderlandy przeciwko Komisji, Rec. 2004, s. I-4461.

L 235/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2010

1.2. Kryterium wpływu na wymianę handlową

(130) Aby środki pomocy wchodziły w zakres stosowania art.

107 ust. 1 TFUE muszą one ponadto wpływać na konku­ rencję i wymianę handlową między państwami człon­ kowskimi. Kryterium to zakłada, że beneficjenci pomocy prowadzą działalność gospodarczą.

odnośnych produktów w Hiszpanii. W konsekwencji środki wpływają na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi. 1.3. Kryterium korzyści

(135) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pojęcie pomocy

(131) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w tej dziedzinie

uznaje się, że środki wpływają na wymianę handlową, gdy przedsiębiorstwo, które jest ich beneficjentem, prowadzi działalność gospodarczą będącą przedmiotem wymiany handlowej między państwami członkowskimi. Trybunał stwierdził, że kiedy korzyść przyznana przez państwo członkowskie wzmacnia pozycję pewnej kate­ gorii przedsiębiorstw w stosunku do innych, konkuren­ cyjnych przedsiębiorstw w wewnątrzwspólnotowej wymianie handlowej, należy uznać, że ta korzyść wywiera wpływ na te ostatnie (25).

jest bardziej ogólne niż pojęcie subwencji, ponieważ obejmuje ono nie tylko świadczenia pozytywne takie jak same subwencje, ale również interwencje państwa, które w różnej formie zmniejszają zwykłe obciążenia budżetu przedsiębiorstwa i które przez to, mimo że nie są subwencjami w ścisłym znaczeniu tego słowa, mają taki sam charakter i identyczne skutki (27).

(136) Według Trybunału wynika z tego, że środek, w drodze

którego władze publiczne przyznają niektórym przedsię­ biorstwom zwolnienie podatkowe, które wprawdzie nie jest związane z przekazaniem zasobów państwowych, ale stawia beneficjentów w korzystniejszej sytuacji finan­ sowej niż innych podatników, stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

(132) W

rozważanym przypadku spółdzielnie rolnicze prowadzą działalność gospodarczą, która jest przed­ miotem wymiany handlowej między państwami człon­ kowskimi. Wymiana handlowa produktów rolnych między Unią Europejską a Hiszpanią jest rzeczywiście znaczna. Dla przykładu w 1999 r. wywóz produktów rolnych z Hiszpanii do Wspólnoty Europejskiej osiągnął wartość około 11,33 mld EUR, a wartość przywozu tego rodzaju produktów wyniosła około 7,38 mld EUR W 2007 r. wartość wywozu produktów rolnych z Hiszpanii do krajów Unii Europejskich wyniosła około 33,12 mld EUR, a wartość przywozu – około 27,14 mld EUR (26).

(137) Zgodnie z obwieszczeniem w sprawie bezpośredniego

opodatkowania działalności gospodarczej korzyść może być zapewniana poprzez zmniejszenie obciążeń podatko­ wych przedsiębiorstwa w różnych formach, a w szcze­ gólności poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania (takie jak potrącenia na zasadzie odstępstwa, nadzwy­ czajna albo przyśpieszana amortyzacja lub wpisanie rezerw do bilansu itp.); całkowite albo częściowe zmniej­ szenie kwoty podatku (takie jak zwolnienie albo kredyt podatkowy itp.); odroczenie, umorzenie albo nawet specjalne rozłożenie spłaty zobowiązania podatkowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.