Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 35

W związku z tym liczby przedstawione przez Konfederację Hiszpańskich Spół­ dzielni Rolniczych, dotyczące stawki podatku od osób prawnych, nie są rozstrzygające. Odnoszą się one podatno wyłącznie do środków netto dostępnych dla członka spółdzielni po zastosowaniu podatku. Dla przy­ kładu Komisja uważa, że sytuacja ekonomiczna spół­ dzielni niekoniecznie ulega osłabieniu poprzez wkład kapitałowy do obowiązkowych funduszy, ponieważ są one zachowane i wykorzystywane przez nią w wielu konkretnych przypadkach.

L 235/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2010

(149) W świetle przedstawionych wyjaśnień Komisja uważa, że

opodatkowanie spółdzielni rolniczych w Hiszpanii w ramach podatku od osób prawnych zawiera elementy korzystne dla tych spółdzielni. Ponadto odmiennego traktowania podatkowego w ramach tego podatku nie da się logicznie uzasadnić pewnymi ograniczeniami właściwymi dla działalności spółdzielczej, w szczególności podwójnym opodatkowaniem. Kiedy bowiem dana spółdzielnia realizuje transakcje z osobami trzecimi niebędącymi członkami spółdzielni, działa na rynku w taki sam sposób, jak każde inne przed­ siębiorstwo i nie ma powodów, aby traktować ją inaczej niż inne przedsiębiorstwa. Tym samym dochód spół­ dzielni pochodzący z transakcji z osobami trzecimi niebędącymi członkami spółdzielni należy opodatkować na poziomie spółdzielni tak samo jak miałoby to miejsce w przypadku, w którym działalność ta byłaby prowa­ dzona przez spółkę kapitałową, a kwoty rozdzielane między członków powinny być opodatkowane w taki sam sposób jak dywidendy uzyskiwane przez udzia­ łowców spółki kapitałowej. stwierdza ponadto że nie przedstawiono żadnego argumentu w odniesieniu do możliwości amor­ tyzacji składników nowych środków trwałych podlegają­ cych amortyzacji nabytych w ciągu trzech pierwszych lat od wpisu do rejestru spółdzielni lub do pozostałych korzyści związanych z podatkiem od osób prawnych.

towania podatkowego związanego z innymi korzyściami wynikającymi z podatku od osób prawnych, podatku od przeniesienia własności i od czynności prawnych w formie dokumentu urzędowego, podatku od działal­ ności gospodarczej (którego kwota jest całkowicie nieza­ leżna od wyników przedsiębiorstwa) oraz podatku od nieruchomości. (154) W związku z tym Komisja uważa, że w przypadku środków przyjętych w art. 1 dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 10/2000, spełnione jest kryterium korzyści. 1.4. Kryterium selektywności 107 ust. 1 TFUE, musi on w szczególności mieć charakter, który polega na przyznaniu selektywnej korzyści wyłącznie na rzecz niektórych przedsiębiorstw lub niektórych sektorów działalności. Artykuł ten dotyczy bowiem pomocy, która zakłóca lub grozi zakłó­ ceniem konkurencji „przez sprzyjanie niektórym przed­ siębiorstwom lub produkcji niektórych towarów” (30). (156) Przy kontroli selektywności środka Komisja musi zbadać, czy wprowadzone przez przedmiotowy środek zróżnico­ wanie przedsiębiorstw pod względem korzyści lub obciążeń jest zgodne z charakterem lub strukturą ogól­ nego systemu znajdującego zastosowanie w danym przy­ padku. Jak bowiem wynika z orzecznictwa, specyficzny środek o charakterze podatkowym, uzasadniony wewnętrzną logiką systemu podatkowego, nie jest objęty zakresem zastosowania art. 107 ust. 1 TFUE (31). Jeśli zróżnicowanie to oparte jest na celach innych niż reali­ zowane przez ogólny system, badany środek uznawany jest co do zasady za spełniający przesłanki selektywności przewidziane w art. 107 ust. 1 TFUE. (157) Jeśli chodzi o środki zróżnicowanego opodatkowania, pkt 20 obwieszczenia Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodar­ czej stanowi, że niektóre korzyści podatkowe ograniczają się niekiedy do niektórych form przedsiębiorstw, do niektórych ich funkcji lub do produkcji niektórych towarów. Jeżeli sprzyjają one niektórym przedsiębior­ stwom albo produkcji niektórych towarów, mogą stanowić pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 1.4.1. C z y ś r o d k i s p r z y j a j ą n i e k t ó r y m przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.