Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 26

Strona 26 z 35

z kolei na celu bezpośrednie opodatkowanie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej – przedsiębiorców, działalności zawodowej lub artystycznej – prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne na terytorium Hisz­ panii (34). Spółka kapitałowa posiadająca obroty powyżej jednego (1) mln EUR będzie podlegać temu podatkowi w zależności od prowadzonej z działalności gospodar­ czej. Jak wspomniano w motywie 20 niniejszej decyzji, spółdzielnie korzystają z ulgi w tym podatku w wysokości 95 % (35). W konsekwencji spółdzielnie odnoszą korzyść w stosunku do wspomnianych wyżej spółek kapitałowych, które podlegają temu podatkowi w pełnym wymiarze.

(175) Ponadto jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, należy

przypomnieć, że jest to podatek lokalny, który nakłada się z tytułu użytkowania prawa własności i innych praw rzeczowych odnoszących się do nieruchomości. Spółki kapitałowe podlegają temu podatkowi w pełnym wymiarze w przeciwieństwie do spółdzielni, jak opisano w motywie 20 niniejszej decyzji. Dla tych ostatnich prze­ widziano bowiem ulgę w wysokości 95 % tego podatku od nieruchomości o charakterze wiejskim należących do spółdzielni rolniczych i spółdzielni wspólnego użytko­ wania gruntów (36). W konsekwencji w strefach innych niż miejskie spółdzielnie odnoszą korzyść w stosunku do spółek kapitałowych, które podlegają temu podatkowi w pełnym wymiarze.

(171) Tym samym każdy środek w ramach podatku od osób

prawnych, polegający na odmiennym i korzystniejszym traktowaniu zysków w ogólności oraz zysków przezna­ czonych na niepodzielne rezerwy w szczególności z korzyścią dla spółdzielni, może stanowić przyznanie korzyści gospodarczej na rzecz tych spółdzielni w stosunku do spółek kapitałowych, które nie mogą z niego korzystać, chociaż znajdują się w porównywalnej sytuacji.

(176) Komisja, ustaliwszy, że spółki kapitałowe są porówny­

walne ze spółdzielniami i znajdują się w podobnej sytuacji co spółdzielnie, uważa, że można stwierdzić, iż są one wykluczone ze wspomnianych korzyści (37), a tym samym że korzyści te są faktycznie selektywne, ponieważ odnoszą się wyłącznie do spółdzielni.

(172) Komisja jest zdania, że jeśli chodzi o korzyści związane

z podatkiem od osób prawnych, z rozważań tych wynika, że spółki kapitałowe znajdują się w tej samej sytuacji co spółdzielnie i że z tego względu możliwe jest stwierdzenie, iż spółdzielnie odnoszą korzyść w stosunku do spółek kapitałowych.

(33) Zob. motyw 20 niniejszej decyzji oraz art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy nr 20/1990 z dnia 19 grudnia 1990 r. o systemie podat­ kowym dotyczącym spółdzielni. (34) Zob. motyw 20 niniejszej decyzji. (35) Artykuł 33 ust. 4 ustawy nr 20/1990 z dnia 19 grudnia 1990 r. o systemie podatkowym dotyczącym spółdzielni. (36) Artykuł 33 ust. 4 lit. b ustawy nr 20/1990 z dnia 19 grudnia 1990 r. o systemie podatkowym dotyczącym spółdzielni. (37) Zob. motywy 135–154 niniejszej decyzji dotyczące ustanowienia przedmiotowych korzyści.

4.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/19

(177) Komisja stwierdza więc, że środki wprowadzone w art. 1

dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 10/2000 zapew­ niają spółdzielniom rolniczym selektywną korzyść (38). 1.4.2. C z y ś r o d k i s ą u z a s a d n i o n e c h a r a k ­ terem lub strukturą systemu

(178) Należy następnie zbadać, czy przedmiotowe środki

podatkowe można uzasadnić charakterem lub strukturą systemu podatkowego. Wykazanie tego faktu należy do zainteresowanego państwa członkowskiego. Środek prze­ widujący wyjątek od ogólnego systemu podatkowego może być uzasadniony charakterem i ogólną strukturą systemu podatkowego, jeżeli zainteresowane państwo członkowskie jest w stanie wykazać, że środek ten wynika bezpośrednio z zasad leżących u podstaw jego systemu podatkowego (39).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.