Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 35

(38) Jeśli chodzi o pojęcie korzyści – zob. motywy 135–154 niniejszej decyzji. (39) Wyrok z dnia 6 września 2006 r. w sprawie C-88/03 Portugalia przeciwko Komisji, Zb.Orz. 2006 s. I-7115, motywy 80 – 81. (40) Wyrok z dnia 6 marca 2002 r. w sprawach połączonych T-127/99, T-129/99 i T-148/99 Diputación Foral de Álava e.a. przeciwko Komisji, Rec. 2002 s. II-1275, motyw 250. (41) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2006 r. w sprawie C-88/03, Republika Portugalska przeciwko Komisji, Zb.Orz. 2006, s. I-7115.

(185) Komisja jest jednak świadoma, że systemy opodatko­

wania spółdzielni w Europie mają na ogół długą historię i że niektóre nowe przepisy jedynie utrzymują obowią­ zywanie korzyści istniejących już przed przystąpienie do EWG.

(42) Zob. motywy 65–85 niniejszej decyzji. (43) Zob. przypis 41.

L 235/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2010

(186) W niniejszej sprawie Komisja nie otrzymała jednak od

władz hiszpańskich ani od zainteresowanych osób trze­ cich żadnej informacji pozwalającej bezspornie stwier­ dzić, że środki przyjęte w ustawie nr 20/1990, a następnie utrzymane w dekrecie z 2000 r., są konty­ nuacją innych identycznych środków istniejących już przed 1986 r.

(193) Według Hiszpanii nieproporcjonalny wzrost kosztów

oleju napędowego wywołał zakłócenia porządku publicz­ nego, strajki oraz przerwy w dostawach produktów ener­ getycznych i żywności, a także zakłócenia swobodnego przepływu towarów na terytorium Wspólnoty, co nale­ żałoby uznać za zdarzenie nadzwyczajne w rozumieniu art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE.

(187) Komisja musi więc stwierdzić, że środki dotyczące szcze­

gólnie sektora paliw są nową pomocą, która należało zgłosić Komisji przed jej wprowadzeniem w życie.

(194) Jeśli chodzi o wyjątki od ogólnej zasady niezgodności

2. Niezgodność pomocy z prawem

(188) Komisja musi podkreślić, że władze hiszpańskie przy­

znały przedmiotową pomoc z naruszeniem przepisów art. 108 ust. 3 TFUE. W art. 1 lit. f) rozporządzenia Rady nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawia­ jącego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (44) definiuje się pomoc przyznaną bezprawnie jako nową pomoc, wprowadzoną w życie z naruszeniem art. 108 ust. 3 TFUE (to jest dawnego art. 93 Traktatu WE). Przyznanie pomocy było niezgodne z prawem, ponieważ wprowadzono ją w życie, zanim Komisja wypowiedziała się na temat jej zgodności z rynkiem wewnętrznym.

pomocy państwa z rynkiem wewnętrznym, określonej w art. 107 ust. 1 TFUE, Komisja uważa, że pojęciu „zdarzenia nadzwyczajnego”, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE, należy nadać ścisłą wykładnię. Do chwili obecnej Komisja do zdarzeń nadzwyczajnych zaliczała wojny, zamieszki wewnętrzne lub strajki oraz z pewnymi zastrzeżeniami i w zależności od ich zasięgu – poważne wypadki jądrowe lub przemysłowe lub pożary powodujące duże straty. Biorąc pod uwagę trud­ ności nieodłącznie związane z prognozowaniem w tej dziedzinie, Komisja określa zgodność pomocy, przepro­ wadzając analizę w każdym indywidualnym przypadku, uwzględniając przy tym swoją wcześniejszą praktykę w danej dziedzinie. Rozumowanie to przyjęto obecnie w pkt V.B.2 wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013 (46).

(189) Z faktu, że środki wprowadzone przez Hiszpanię obej­

(195) W niniejszym przypadku uzasadnieniem dla przyznania

mują elementy pomocy państwa wynika, że chodzi o pomoc niezgodna z prawem w rozumieniu TFUE.

(190) Zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie ustalania

pomocy jest wzrost kosztów paliwa, a nie zakłócenia porządku publicznego, strajki (47), przerwy w dostawach produktów energetycznych i żywności (48). Zdarzenia te nie były przyczyną przyznania pomocy, a konsekwencją wzrostu kosztu paliw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.