Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 35

zasad stosowanych do oceny pomocy państwa niezgodnej z prawem (45) wszelką pomoc niezgodną z prawem w rozumieniu art. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 659/1999 należy ocenić zgodnie z zasadami i wytycznych obowiązującymi w czasie przyznania pomocy.

(196) Komisja uważa w każdym razie, że wzrost cen paliwa nie

3. Badanie zgodności pomocy

(191) Artykuł 107 TFUE określa wyjątki od ogólnej zasady

niezgodności pomocy państwa z TFUE. Należy obecnie zbadać środki przewidziane w dekrecie z mocą ustawy nr 10/2000.

stanowi zdarzenia nadzwyczajnego i że pomoc ta nie może tym samym zostać objęta wyjątkiem przewi­ dzianym w art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE jako pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych zdarzeniem nadzwyczajnym. Ponadto należy dodać, że w komunikacie z dnia 9 marca 2006 r. (49). dotyczącym sektora rybołówstwa Komisja uznała, że nie zaakceptuje żadnej pomocy stanowiącej interwencję publiczną w celu zrekompensowania nagłego wzrostu kosztów paliwa, by nie spowodować żadnego zakłócenia konkurencji.

(197) Ponadto Komisja uważa, że nie wskazano żadnego (192) Artykuł 107 ust. 2 lit. b TFUE stanowi, że zgodna

z rynkiem wewnętrznym jest pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywioło­ wymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi. Hisz­ pania uzasadniła tę pomoc, stwierdzając, że miała na celu naprawienie szkód spowodowanych zdarzeniem nadzwyczajnym.

bezpośredniego związku między szkodą a zdarzeniem nadzwyczajnym, jak wymaga tego orzecznictwo Trybu­ nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (50).

(44) „Nowa pomoc” oznacza każdą pomoc, czyli programy pomocowe i pomoc indywidualną, która nie jest pomocą istniejącą, włącznie ze zmianami istniejącej pomocy (Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1). (45) Dz.U. C 119 z 22.5.2002, s. 22.

(46) Dz.U. C 319 z 27.12.2006, s. 1, pkt 89–94. (47) Decyzja Komisji 96/148/WE z dnia 26 lipca 1995 r. (Dz.U. L 34 z 13.2.1996, s. 38). (48) Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 1999 r., SG(99) D/5879. (49) COM(2006) 103 wersja ostateczna z 9.3.2006, pkt 3.1.2., oraz COM(2008) 384 wersja ostateczna z 13.6.2008, pkt 6.3. (50) Wyrok Sądu pierwszej instancji w sprawie T-268/06 Olympiaki Ypriresies AE przeciwko Komisji, Zb.Orz. 2008, s. II-1091, motywy 51 i 52.

4.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/21

(198) Jeśli chodzi o odstępstwa przewidziane w art. 107 ust. 3,

należy je ściśle interpretować podczas badania każdego programu pomocy o zasięgu regionalnym lub bran­ żowym, czy też w przypadku wszelkich indywidualnych zastosowań mechanizmów pomocy ogólnej. W szczególności mogą być one przyznane jedynie w przypadkach, gdy Komisja może stwierdzić, że pomoc jest niezbędna dla zrealizowania jednego z przedstawionych celów. Przyznanie korzyści wynikają­ cych ze wspomnianych odstępstw w odniesieniu do środków pomocy, które nie spełniają powyższego wymogu, stanowiłoby zezwolenie na naruszenie zasad wymiany handlowej między państwami członkowskimi i zakłócenie konkurencji nieuzasadnione względami inte­ resu wspólnotowego oraz równolegle przyznanie niena­ leżnych korzyści podmiotom w niektórych państwach członkowskich.

(203) Według

Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA) spółdzielnia jest niezależnym zrzeszeniem osób, które dobrowolnie organizują się, aby odpowiedzieć na wspólne potrzeby i oczekiwania gospodarcze, społeczne i kulturalne przy pomocy przedsiębiorstwa, które jest własnością zbiorową i w którym władza opiera się na zasadach demokratycznych (52). Spółdzielnia działa w oparciu o różne zasady, które nadają jej charakter wzajemny lub spółdzielczy (53), jak na przykład zasada „jedna osoba – jeden głos” lub zasada wyłączności. Status spółdzielni charakteryzuje się również różnymi ograni­ czeniami, w szczególności w zakresie zarządzania finan­ sowego i wynagradzania członków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.