Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 35

(11)

(15)

1. Środki wsparcia na rzecz spółdzielni rolniczych

(12)

Zgłoszone środki wsparcia na rzecz spółdzielni rolni­ czych są określone w art. 1 dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 10/2000 w sprawie środków w trybie pilnym na rzecz sektorów rolnego, rybołówstwa i transportu (9), który wprowadza pewne zmiany do ustawy nr 27/1999 z dnia 16 lipca 1999 r. o spółdzielczości (10) oraz do ustawy nr 20/1990 z dnia 19 grudnia 1990 r. o systemie podatkowym doty­ czącym spółdzielni (11). Z jednej strony maksymalny poziom 50 % obrotów wyznaczony dla spółdzielni w odniesieniu do transakcji z udziałem osób trzecich niebędących członkami spół­ dzielni bez utraty ulgi podatkowej, o której mowa w ustawie nr 20/1990 (art. 13 ust. 10), zostaje zlikwi­ dowany w odniesieniu do spółdzielni rolniczych, w przypadku gdy przeprowadzają one transakcje doty­

(16)

(13)

(17)

(7) Chodzi tu ośrodki dotyczące zmiany ustawy nr 37/1992 przewi­ dzianej w dekrecie królewskim z mocą ustawy nr 10/2000 oraz o środki podatkowe przewidziane w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie stosowania do niektórych rodzajów działalności hodowlanej podlegających syste­ mowi obiektywnej oceny wskaźnika korygującego w odniesieniu do pasz nabywanych od osób trzecich. Chodzi również o obniżenie wydajności netto w ramach systemu obiektywnej oceny podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do działalności rolniczej i hodowlanej; obniżenie wskaźnika procentowego służą­ cego do obliczania kwartalnych wpłat w ramach uproszczonego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do niektórych rodzajów działalności rolniczej; oraz o środek podatkowy polega­ jący na zwiększeniu odsetka wydatków trudnych do uzasadnienia w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Komisja uznała w swojej decyzji, że środki te nie stanowią pomocy państwa. (8) Chodzi o pomoc państwa przyznaną przez Hiszpanię na rzecz właścicieli gospodarstw rolnych w formie dopłat do oprocento­ wania pożyczek i gwarancji przewidzianych w decyzji Ministerstwa Rolnictwa z dnia 15 listopada 2000 r. zawiadamiającej o publikacji porozumienia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2000 r. oraz o środek rozszerzenia na lata obrotowe 2000 i 2001 przywilejów podatkowych mających zastosowanie w ramach podatku dochodo­ wego od osób fizycznych w odniesieniu do przekazywania włas­ ności niektórych gruntów i gospodarstw rolnych, o którym mowa w siódmym przepisie przejściowym ustawy nr 14/2000. W swojej decyzji Komisja uznała te środki za niezgodne z TFUE. (9) BOE 241 z 7.10.2000, s. 34614. (10) BOE 170 z 17.7.1999, s. 27027. (11) BOE 304 z 20.12.1990, s. 37970.

(18)

(12) BOE 241 z 8.10.1998, s. 33517.

4.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/3

(19)

Jeśli chodzi o skład podstawy opodatkowania spółdzielni, dochody z działalności spółdzielczej (realizowanej w transakcjach z członkami) i dochody z działalności pozaspółdzielczej (realizowanej w transakcjach z osobami niebędącymi członkami spółdzielni) są uwzględniane oddzielnie i nie są opodatkowane w taki sam sposób. Spółdzielnia powinna więc prowadzić oddzielną księgowość w odniesieniu do tych dwóch rodzajów działalności. System podatkowy mający zastosowanie do spółdzielni rolniczych jako „spółdzielni szczególnie chronionych” jest taki sam jak system spółdzielni chronionych, z wyjątkiem określonych poniżej przypadków: — podatek od osób prawnych: podatkiem tym objęte są zyski spółek i innych osób prawnych. Do podstawy opodatkowania odpowiadającej dochodom z działalności spółdzielczej (transakcje z członkami) stosuje się obniżoną stawkę wynoszącą 20 %, podczas gdy do podstawy opodatkowania odpowia­ dającej dochodom z działalności pozaspółdzielczej (transakcje z osobami niebędącymi członkami spół­ dzielni lub osobami trzecimi) podlega powszechnej stawce wynoszącej 35 % (art. 33 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.