Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 35

(211) Aby jednak pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju

niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych mogła zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, nie może zmieniać warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.

(216) Chodzi więc o środki, które dotyczą wyłącznie transakcji

(212) Wspólny interes jest natomiast bezpośrednio związany

z proporcjonalnością środków w stosunku do zamierzo­ nego celu, jak wskazano w pkt 33 obwieszczenia Komisji

(54) Główną rolę spółdzielni w sektorze rolnym przypomniano w pkt 4 komunikatu Komisji dotyczącego promocji spółdzielczości w Europie, zgodnie z którym „liczne korzyści dla gospodarki euro­ pejskiej wynikające z istnienia spółdzielni czynią z nich niezbędny element realizacji celów lizbońskich; spółdzielnie są bowiem dosko­ nałym przykładem przedsiębiorstwa, które może jednocześnie reali­ zować cele w dziedzinie przedsiębiorczości i cele społeczne, na zasadzie ich komplementarności. Poza polityką przedsiębiorstw spółdzielnie odgrywają główną rolę w gospodarce rolnej oraz w rozwoju regionów znajdujących się w trudnej sytuacji gospodar­ czej. Posiadają idealną strukturę do zwiększania zatrudnienia i spójności społecznej”.

pozaspółdzielczych, dotyczących działalności niezwią­ zanej bezpośrednio z zasadami wzajemności i niemieszczącej się w obrębie działań realizowanych między spółdzielnią a jej członkami. W świetle powyż­ szych rozważań Komisja nie może więc stwierdzić, że pomoc rzeczywiście dotyczy sytuacji, w których rynek nie prowadzi do odpowiednich wyników ekonomicz­ nych, lub innych celów społecznych lub celów związa­ nych z równością.

(217) W odniesieniu do środków, które dotyczą wyłącznie

transakcji pozaspółdzielczych, dotyczących działalności niezwiązanej bezpośrednio z zasadami wzajemności i niemieszczącej się w obrębie działań realizowanych między spółdzielnią a jej członkami, Komisja uważa, że pomoc nie spełnia określonych wyżej kryteriów zgod­ ności.

4.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/23

(218) Niniejsza decyzja dotyczy obydwu badanych programów

pomocy i podlega niezwłocznemu wykonaniu, zwłaszcza w części dotyczącej odzyskania każdej indywidualnej pomocy przyznanej w ramach tych programów. Komisja oświadcza ponadto że decyzja dotycząca programów pomocy państwa nie narusza możliwości oceny indywi­ dualnych przypadków pomocy jako całkowicie lub częściowo zgodnych ze wspólnym rynkiem ze względów właściwych dla danego przypadku (na przykład ze względu na fakt, że przyznanie indywidualnej pomocy wynika z reguł de minimis, przyszłej decyzji Komisji lub ma miejsce na mocy rozporządzenia w sprawie zwol­ nienia). 4. Wnioski w świetle istniejących przepisów

podejmie wszelkie konieczne środki w celu odzyskania pomocy od beneficjenta. Zwrot pomocy jest konieczny w celu przywrócenia wcześniejszej sytuacji poprzez zlik­ widowanie wszelkich korzyści finansowych, które benefi­ cjent pomocy przyznanej niezgodnie z prawem mógł nienależenie uzyskać, począwszy od dnia przyznania tej pomocy.

(224) Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999

(219) Pomoc państwa na rzecz spółdzielni rolniczych w formie

korzyści podatkowych zasadniczo należy uznać za zabronioną pomoc operacyjną w rozumieniu pkt 32 obwieszczenia Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodar­ czej oraz zabronioną na mocy przepisów wspólnoto­ wych.

stanowi jednak, że „Komisja nie wymaga windykacji pomocy, jeżeli byłoby to sprzeczne z ogólną zasadą prawa wspólnotowego”. Należy zbadać, czy w niniejszym przypadku ogólna zasada prawa wspól­ notowego, jak na przykład zasada uzasadnionych ocze­ kiwań, mogłaby mieć zastosowanie w celu wykluczenia odzyskania od beneficjentów pomocy niezgodnej z prawem i niezgodnej z rynkiem wewnętrznym. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań ma na celu zagwarantowanie przewidywalności sytuacji i stosunków prawnych wyni­ kających z samego prawa wspólnotowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.