Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 35

(225) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału zasada ochrony

(220) Pojęcie

pomocy z tytułu działalności gospodarczej zostało już zastosowanie do sektora rolnictwa w praktyce Komisji przed rokiem 2000 i zostało następnie przywołane w pkt 3.5 wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnictwa (55), a następnie w pkt 15 wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013. Zgodnie z tymi zasadami, aby środek pomocy mógł zostać uznany za zgodny z regułami rynku wewnętrznego, musi zawierać element stymulujący lub musi wymagać wyrównania ze strony beneficjenta.

uzasadnionych oczekiwań może jednak zostać podnie­ siona w odniesieniu do określonego aktu wspólnotowego jedynie wtedy, gdy sama Unia Europejska spowodowała uprzednio sytuację, która mogłaby budzić uzasadnione oczekiwania (56). Trybunał wielokrotnie orzekał, że prawo do powoływania się na ochronę uzasadnionych oczekiwań przysługuje każdemu podmiotowi, w którym instytucja wzbudziła uzasadnione nadzieje. Ponadto nie może powoływać się na naruszenie tej zasady ten, komu administracja nie udzieliła wyraźnych zapewnień (57).Tym samym prawo do powoływania się na ochronę uzasad­ nionych oczekiwań przysługuje każdemu podmiotowi, w którym instytucja wspólnotowa wzbudziła uzasad­ nione nadzieje oparte na wyraźnych zapewnieniach, których mu udzieliła.

(221) W niniejszym przypadku pomoc polega na zmniejszeniu

obciążeń bez jakiegokolwiek elementu stymulującego lub jakiegokolwiek wyrównania ze strony beneficjenta, którego zgodności z zasadami konkurencji nie wyka­ zano. Wynika z tego, że odstępstwo od zasady zakazu pomocy przewidziane w art. 107 ust. 3 lit. c) nie ma zastosowania i że pomoc jest niezgodna z TFUE.

VIII. ODZYSKANIE POMOCY

(226) W niniejszym przypadku nie występuje żaden element,

który można by uznać za wyraźne zapewnienie benefi­ cjentów spornej pomocy, że pomoc ta jest zgodna z prawem. Należy bowiem uściślić, że pomoc wdrożono, nie czekając na odnośną ostateczną decyzję Komisji w rozumieniu art. 108 ust. 3 TFUE. Ponadto Trybunał Sprawiedliwości (58) wielokrotnie stwierdzał, że „biorąc pod uwagę imperatywny charakter kontroli pomocy

(222) Pomoc państwa na rzecz spółdzielni rolniczych wprowa­

dzona przez Hiszpanię w art. 1 dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 10/2000 nie może zostać objęta odstępstwem od zasady zakazu pomocy przewidzianym w art. 107 ust. 3 lit. c), a więc jest to pomoc państwa niezgodna z TFUE.

(223) W przypadku niezgodności z rynkiem wewnętrznym

pomocy niezgodnej z prawem art. 14 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 659/1999 przewiduje, że Komisja podej­ muje decyzję, że zainteresowane państwo członkowskie

(55) Dz.U. C 28 z 1.2.2000, s. 2.

(56) Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 12 września 2007 r., Konin­ klijke Friesland Foods NV przeciwko Komisji, sprawa T-348/03, Zb.Orz. 2007 s. II-101. 57) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2005 r. ( w sprawie C-506/03, Niemcy przeciwko Komisji, dotąd nieopubliko­ wany w Zbiorze orzecznictwa, s. 58; wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawach połączonych C-182/03 i C-217/03 Belgia i Forum 187 ASBL przeciwko Komisji, Zb.Orz. 2007, s. I-5479. (58) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. w sprawie Komisja przeciwko Niemcom, sprawa C-5/89, Rec. 1990, s. I 3437; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1997 r. w sprawie C-169/95 Rec. 1997, s. I-135; Królestwo Hisz­ panii przeciwko Komisji, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie C-24/95 Alcan Deutschland, Rec. 1997, s. I-1591 oraz wyrok z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawach połączonych C-183/02 i C-187/02 Daewoo Electronics Manufacturing España i Territorio Historico de Alava, Diputación Foral de Alava przeciwko Komisji, Rec. 2004, s. I-10609.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.