Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 35

Strona 35 z 35

3. Odsetki nalicza się narastająco zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (64).

(228) W związku z tym, wobec braku okoliczności mogących

prowadzić do uzasadnionych oczekiwań, Komisja zwraca się o odzyskanie pomocy będącej przedmiotem sporu.

(59) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie C-99/02 Komisja przeciwko Włochom, wyrok w sprawie C-5/89, Rec. 2004, s. I-3353 motyw 21, odnoszące się w szczególności do wspomnianego wyżej wyroku Trybunału Spra­ wiedliwości z dnia 20 września 1990 r. (60) Zob. przypis 58. (61) Wspomniany wyżej wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1997 r. (62) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-91/01 Komisja przeciwko Włochom, Rec. 2004, s. I-4355.

4. Odzyskanie pomocy odbywa się w sposób bezzwłoczny i zgodny z procedurami prawa krajowego, pod warunkiem że pozwalają one na bezzwłoczne i skuteczne wykonanie niniejszej decyzji.

(63) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, s. 5). (64) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1)

4.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/25

Artykuł 4 1. Odzyskanie pomocy, o której mowa w art. 1, odbywa się w sposób bezzwłoczny i skuteczny. 2. Hiszpania zapewnia wykonanie niniejszej w terminie czterech miesięcy od daty jej notyfikacji. Artykuł 5 1. W terminie dwóch miesięcy od daty notyfikacji niniejszej decyzji Hiszpania przekazuje Komisji następujące informacje: a) listę beneficjentów, którzy otrzymali pomoc w ramach programu, o którym mowa w art. 1, oraz łączną kwotę pomocy otrzymaną przez każdego z nich; b) łączną kwotę (kwota główna i odsetki od zwracanej pomocy) do odzyskania od beneficjentów; c) szczegółowy opis środków już podjętych lub środków planowanych w celu wykonania niniejszej decyzji; d) dokumenty potwierdzające, że beneficjentom nakazano zwrot pomocy. decyzji

2. Hiszpania informuje Komisję o postępach osiągniętych w wyniku środków podjętych na szczeblu krajowym w celu wykonania niniejszej decyzji do czasu zakończenia odzyski­ wania pomocy, o której mowa w art. 1.

Po upływie okresu dwóch miesięcy, o którym mowa w ust. 1, na wniosek Komisji Hiszpania przedstawia sprawozdanie doty­ czące środków już podjętych oraz środków planowanych w celu wykonania niniejszej decyzji. Sprawozdanie to zawiera również szczegółowe informacje o kwocie pomocy oraz odsetkach już odzyskanych od beneficjentów.

Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.