Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 35

2). Ponadto odlicza się 50 % wkładów zasilających obowiązkowy fundusz rezerwowy (art. 16 ust. 5) (13) i 100 % kwot przeznaczonych na fundusz na rzecz kształcenia i promocji (art. 18 ust. 2) (14). Wprowadzono również ulgę, jednak wyłącznie w odniesieniu do spółdzielni szczególnie chronionych, w wysokości 50 % kwoty podatku określonej jako algebraiczna suma kwot wynikających z zastosowania przewi­ dzianych stawek podatkowych do dodatnich lub ujemnych podstaw opodatkowania działalności spół­ dzielczej i pozaspółdzielczej, gdy spółdzielnia osiąga wynik dodatni (art. 34 ust. 2). Ponadto spółdzielnie te korzystają również z możliwości amortyzacji składników nowych środków trwałych podlegają­ cych amortyzacji nabytych w ciągu trzech pierw­ szych lat od wpisu do rejestru spółdzielni, — podatek od przeniesienia własności i od czynności praw­ nych w formie dokumentu urzędowego: ten podatek pośredni nakłada się na różne czynności prawne, takie jak odpłatne przeniesienie własności, czynności prawne sporządzone w formie dokumentu urzędo­ wego lub niektóre czynności w spółkach (takie jak finansowanie spółki poprzez podwyższenie kapi­ tału). Przewidziane jest zwolnienie w przypadku utworzenia, podwyższenia kapitału, połączenia lub podziału; w przypadku udzielania i umorzenia poży­ czek, w tym pożyczek w postaci obligacji;

w przypadku nabycia przedmiotów majątkowych i praw przekazywanych na fundusz na rzecz kształ­ cenia i promocji w celu realizacji ich celów; zwol­ nienie w odniesieniu do transakcji nabycia przed­ miotów majątkowych i praw przeznaczonych bezpośrednio do realizacji celów społecznych i statutowych wyłącznie dla spółdzielni szczególnie chronionych (art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1), — podatek od działalności gospodarczej: ten lokalny podatek ma na celu bezpośrednie opodatkowanie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej – przedsiębiorców, działalności zawodowej lub arty­ stycznej – prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne na terytorium Hiszpanii. Przewidziano ulgę w tym podatku w wysokości 95 % (art. 33 ust. 4 lit. a)), — podatek od nieruchomości: jest to podatek lokalny, który nakłada się z tytułu użytkowania prawa włas­ ności i innych praw rzeczowych odnoszących się do nieruchomości. Przewidziano ulgę w wysokości 95 % tego lokalnego podatku od nieruchomości o charakterze wiejskim należących do spółdzielni rolniczych i spółdzielni wspólnego użytkowania gruntów (art. 33 ust. 4 lit. b)).

(21)

(20)

Ponadto art. 13 ustawy przewiduje, że żadna spół­ dzielnia, bez względu na kategorię, do której należy, nie może zawierać transakcji z osobami trzecimi niebę­ dącymi jej członkami w wymiarze przekraczającym 50 % jej transakcji ogółem bez utraty statusu spółdzielni chro­ nionej podatkowo. Budżet środków na rzecz spółdzielni rolniczych pozos­ taje nieznany ze względu na sam ich charakter. Czas trwania tych środków jest natomiast nieokreślony. 2. Argumenty podnoszone przez Komisję w ramach wszczęcia postępowania wyjaśniającego

(22)

(23)

Komisja oparła decyzję o wszczęciu postępowania na poniższych argumentach. Zatwierdzenie dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 10/2000 zakładało, zgodnie z decyzją o wszczęciu postępowania, przyznanie korzyści podatkowych dla spółdzielni rolniczych, którymi nie były one objęte przed zatwierdzeniem wspomnianego dekretu. Pierwsza korzyść polega na zniesieniu wymogu ustano­ wienia podmiotu posiadającego własną osobowość prawną, podlegającego powszechnemu systemowi podat­ kowemu (tj. mniej obciążającego systemu podatkowego) w odniesieniu do dostaw oleju napędowego B na rzecz osób trzecich niebędących członkami spółdzielni, dzięki czemu spółdzielnie płaciłyby od takich transakcji mniejsze podatki niż wcześniej. Inaczej rzecz ujmując, przed zmianą ustawy dystrybucja oleju napędowego B przez spółdzielnie rolnicze dla osób niebędących członkami spółdzielni podlegała obowiązkowi ustano­ wienia podmiotu posiadającego własną osobność prawną. Od zmiany ustawy nr 27/1999 spółdzielnie te nie podle­ gają temu obowiązkowi, a przedmiotowe transakcje objęte są korzystnym opodatkowaniem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.