Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 35

(24)

(25)

(13) Obowiązek ustanowienia tego funduszu rezerwowego nakłada na spółdzielnie art. 55 ustawy nr 27/1999. Fundusz zasilają przede wszystkim nadwyżki z działalności spółdzielczej i zyski z działalności pozaspółdzielczej. Podobny obowiązek spoczywa na spółkach kapitałowych, które na mocy art. 214 hiszpańskiej ustawy nr 1564/1989 o spółkach akcyjnych, muszą przeznaczać kwotę w wysokości 10 % zysku wypracowanego w danym roku obrotowym na ustawowy fundusz rezerwowy do momentu, w którym fundusz ten osiągnie poziom co najmniej 20 % kapitału zakładowego spółki (BOE z 27.12.1989). (14) Obowiązek ustanowienia tego funduszu nakłada na spółdzielnie art. 56 ustawy nr 27/1999.

L 235/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2010

(26)

Druga korzyść polega na zniesieniu maksymalnego poziomu 50 % wyznaczonego dla spółdzielni rolniczych w odniesieniu do dostaw oleju napędowego B dla osób trzecich niebędących członkami spółdzielni bez utraty statusu spółdzielni chronionej podatkowo. Inaczej rzecz ujmując, przed zmianą ustawy nr 27/1999 spółdzielnie rolnicze musiały ograniczyć transakcje dotyczące dostaw dla osób trzecich niebędących członkami spółdzielni do 50 % obrotów, jeśli nie chciały utracić ulgi podatkowej. Od zmiany ustawy mogą przekroczyć tę granicę bez konieczności rezygnowania ze statusu spółdzielni chro­ nionej podatkowo. Ma to być szczególny środek mający zastosowanie wyłącznie do spółdzielni rolniczych, któremu towarzyszy korzyść podatkowa, przyznany w związku ze wzrostem kosztów paliwa, polegający na płaceniu obniżonego podatku w porównaniu z normalnym podatkiem uisz­ czanym przed zmianą ustawy nr 27/1999. Komisja uznała na podstawie dostępnych wówczas infor­ macji, że środki te wydają się przynosić spółdzielniom rolniczym korzyść poprzez zmniejszenie obciążeń, które normalnie obciążają ich budżet. Utrata dochodów podat­ kowych jest równoznaczna z użyciem zasobów państwo­ wych w formie wydatków budżetowych (pkt 10 obwiesz­ czenia Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (15). W związku z tym środek ten należało uznać za selek­ tywny środek podatkowy, który miał wpływ na zasoby państwowe. Na etapie wszczęcia postępowania i na podstawie dostęp­ nych wówczas informacji Komisja uznała, że środki należy uznać za środki podatkowe, które można przy­ pisać państwu i które dotyczą zasobów państwowych, zapewniają selektywną korzyść i nie wydają się uzasad­ nione charakterem lub strukturą systemu podatkowego, tzn. że należy je uznać za selektywną pomoc przyznaną przez państwo. Informacje dostarczone przez władze hiszpańskie, według których w latach 1999–2000 miał miejsce wzrost cen paliw o 47 %, który wywołał zakłócenia porządku publicznego, strajki oraz przerwy w dostawach produktów energetycznych i żywności, nie pozwalały uznać na tym etapie postępowania, że chodzi o zdarzenie nadzwyczajne w rozumieniu art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE. Również zgodnie z dostępnymi informacjami środki wsparcia na rzecz spółdzielni rolniczych można by utoż­ samić z pomocą państwa, której celem jest poprawa sytuacji finansowej tych spółdzielni, która jednak nie przyczynia się w żaden sposób do rozwoju sektora. W konsekwencji pomoc tę należało uznać za pomoc na prowadzenie działalności, niezgodną z rynkiem wewnętrznym.

(32)

W świetle powyższych rozważań Komisja uznała, że nie wydaje się, iż przedmiotowe środki, o ile zostały uznane za pomoc państwa, mogą zostać objęte odstępstwami przewidzianymi w art. 107 ust. 2 i 3 TFUE i w związku z tym podjęła decyzję o wszczęciu przeciwko tym środkom postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE.

III. UWAGI PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZAINTERESOWANE OSOBY TRZECIE

1. Uwagi Stowarzyszenia Kierowników Stacji Paliw

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.