Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 35

Zgodnie z ustawą nr 27/1999 minimalny wkład do tego funduszu wynosi 5 % dochodów spół­ dzielni. Z tego samego tytułu co w przypadku obowiąz­ kowego funduszu rezerwowego wkładu tego nie można dzielić między członków, nawet w razie rozwiązania spółdzielni. W konsekwencji maksymalna nadwyżka, która podlega podziałowi między członków, jest niższa w przypadku spółdzielni niż nadwyżka generowana przez spółki kapi­ tałowe, w których możliwość dysponowania zyskami jest większa, ponieważ te ostatnie są zobowiązane do zasi­ lenia tych funduszy częścią zysków z bieżącego roku obrotowego. Korzyść podatkowa, którą spółdzielnia może uzyskać w związku z częściowym zwolnieniem z podatku od osób prawnych, jest korygowana poprzez podwójne opodatkowanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stosowanego do członków spółdzielni, których obciążenie podatkowe jest w związku z tym wyższe. Ogólne spojrzenie na system podatkowy, któremu podle­ gają spółdzielnie, uwzględniające zarazem korzyści i obowiązki, można zilustrować za pomocą poniższych przykładów. Pierwszy przykład dotyczy analizy dostępnych środków netto w przypadku członka spółdzielni w odróżnieniu od udziałowca spółki podlegającej powszechnemu syste­ mowi podatkowemu w Hiszpanii, jeżeli za punkt wyjścia przyjmie się takie same dochody – 150 jednostek waluty (zwanych dalej j.w.).

(57)

(53)

(58)

(54)

(59)

(55)

(60)

(56)

(61)

(19) BOE 295 z 10.12.1998, s. 40730.

4.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/7

Założenie: dochody z działalności spółdzielczej (50 %) i z działalności pozaspółdzielczej (50 %) na podstawie ustawy nr 27/1999; wypłata całego zysku do dyspozycji na rzecz członka spółdzielni. Krańcowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych: 48 %

Spółdzielnia Spółka kapitałowa

Dochody

Dochód z działalności spółdzielczej: 75 (50 %) Dochód z działalności pozaspółdzielczej: 75 (50 %) Ogółem: 150 Fundusz: na rzecz kształcenia i promocji: 5 % dochodu z działalności spółdzielczej = 3,75 Fundusz: rezerwy obowiązkowe: 20 % dochodu z działalności spółdzielczej = 15 50 % dochodu z działalności pozaspółdzielczej = 37,5 Ogółem: 56,25 Dochód z działalności spółdzielczej: 56,25 Dochód z działalności pozaspółdzielczej: 37,5 Ogółem: 93,75 Dochód z działalności spółdzielczej: (75 – 11,25) × 20 % = 12,75 Dochód z działalności pozaspółdzielczej: (75 – 18,75) × 35 % = 19,687 Ogółem: 32,437 93,75 – 32,437 = 61,313 Podstawa opodatkowania: 61,313 × 100 % = 61,313 Należna kwota (pełna stawka): 61,313 × 48 % = 29,430 Ulga: 61,313 × 10 % = 6,131 Kwota do uiszczenia po zastosowaniu ulgi: 9,430 – 6,131 = 23,299

150

Wkład na fundusze spółdzielcze

0

Dochody po przeka­ zaniu środków na fundusze Podatek od osób prawnych:

150

150 × 35 % = 52,5

Zysk do dyspozycji Podatek dochodowy od osób fizycznych

150 – 52,5 = 97,5 Podstawa opodatkowania = 97,5 × 140 % = 136,5 Należna kwota (pełna stawka): 136,5 × 48 % = 65,52 Ulga: 97,5 × 40 % = 39 Kwota do uiszczenia zastosowaniu ulgi: 65,52 – 39 = 26,52 97,5 – 26,52 = 70,98 po

Dochód netto uzys­ kany przez członka/udziałowca (62)

61,313 – 23,299 = 38,014

(63)

Biorąc pod uwagę krańcową stawkę podatkową przewidzianą w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych, można stwierdzić, że przy takim samym dochodzie wyjściowym wynoszącym 150 j.w. dochód netto uzyskany przez członka spółdzielni wyniósłby 38 j.w., podczas gdy dochód uzyskany przez udzia­ łowca spółki objętej powszechnym systemem podatkowym wyniósłby 71 j.w. Ponadto, jak wyjaśniono powyżej, podwójne opodatkowanie w ramach podatku od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych znosi pierwotny efekt ulgi przyznanej w ramach podatku od osób prawnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.