Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1

Strona 1 z 35
4.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie środków wsparcia sektora rolnego wprowadzonych przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9971)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2010/473/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) (1), w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy, po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 akapit pierwszy TFUE i uwzględniając otrzymane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1) (6) (5)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub­ likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag w sprawie przedmiotowych środków. Pismami z dnia 6 czerwca 2001 r. i z dnia 20 grudnia 2001 r. Hiszpania przekazała szereg uwag. Komisja otrzymała również uwagi od zainteresowanych stron. Te ostatnie zostały przekazane Hiszpanii, która miała możliwość odniesienia się do nich. Jej uwagi przekazano Komisji w pismach z dnia 1 i 30 października 2001 r. W dniu 11 grudnia 2002 r. Komisja przyjęła ostateczną, częściowo negatywną decyzję oznaczoną numerem 2003/293/WE (3). W dniu 15 kwietnia 2003 r. do Sądu wniesiono skargę przeciwko Komisji Europejskiej, złożoną przez Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid i Federación Catalana de Estaciones de Servicio (4). Strona skarżąca domagała się stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji. Wyrokiem (5) z dnia 12 grudnia 2006 r. Sąd stwierdził nieważność art. 1 decyzji Komisji 2003/293/WE w zakresie, w jakim wspomniany artykuł stanowi, że środki na rzecz spółdzielni rolniczych przewidziane w dekrecie królewskim z mocą ustawy nr 10/2000 z dnia 6 października 2000 r. w sprawie środków w trybie pilnym na rzecz sektorów rolnego, rybołówstwa i transportu (6) nie stanowią pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Pismem z dnia 29 września 2000 r. władze hiszpańskie zgłosiły Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE, środki pomocy na rzecz sektora rolnego wprowa­ dzone przez Hiszpanię w następstwie wzrostu kosztów paliwa. Telefaksem z dnia 20 listopada 2000 r. Komisja zwróciła się o przedstawienie informacji uzupełniających. Wspomniane informacje przekazano w pismach z dnia 9 stycznia 2001 r. i z dnia 13 marca 2001 r. Znaczna część środków objętych zgłoszeniem została przekazana do rejestru pomocy niezgłoszonej (pomoc NN 19/2001). Część wpisano do rejestru pomocy zgło­ szonej (N 681/A/2000). Pismem z dnia 11 kwietnia 2001 r., notyfikowanym w dniu 25 kwietnia 2001 r., Komisja notyfikowała Hisz­ panii swoją decyzję o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 108 ust. 2 TFUE, w odniesieniu do niektó­ rych środków i uznała, że niektóre inne środki nie speł­ niają warunków niezbędnych do objęcia ich przepisami art. 107 TFUE.

(7)

(2)

(8)

(3)

(1) Od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 87 i 88 Traktatu WE zostały zastą­ pione odpowiednio art. 107 i 108 TFUE. Te dwa zbiory przepisów są zasadniczo identyczne. Na potrzeby niniejszej decyzji odniesienia do art. 107 i 108 TFUE należy rozumieć w stosownych przypadkach jako odniesienia odpowiednio do art. 87 i 88 Traktatu WE.

(2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Dz.U. C 172 z 16.6.2001, s. 2. Dz.U. L 111 z 6.5.2003, s. 24. Dz.U. C 171 z 19.7.2003, s. 34. Sprawa T-146/03 Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid i Federación Catalana de Estaciones de Servicio przeciwko Komisji, Rec. 2003, s. II-98. (6) BOE 241 z 7.10.2000, s. 34614.

L 235/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 235 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 26 z 20104.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 4/03 (ex NN 102/02) udzielonej przez Włochy na rzecz WAM SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1711) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.