Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5090) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 8

(5)

(6)

(2)

(7)

(8)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) Dz.U. L 314 z 1.12.2007, s. 9. (2) Dz.U. L 87 z 25.3.2004, s. 20. (3) Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 23.

Artykuł 1 Załącznik II do decyzji 2004/277/WE, Euratom zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

L 236/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2010

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

Kristalina GEORGIEVA

Członek Komisji

7.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/7

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Ogólne wymagania dotyczące europejskich modułów ochrony ludności (1) 1. Sprzęt pompujący o dużej wydajności Zadania — Dostarczenie sprzętu pompującego: • na tereny zalane, • do pomocy przy gaszeniu pożarów poprzez zaopatrywanie w wodę. Możliwości — Dostarczenie sprzętu pompującego wyposażonego w mobilne pompy o średniej i dużej wydajności: • posiadające całkowitą wydajność co najmniej 1 000 m3/godz.; • posiadające obniżoną wydajność pompowania przy różnicy wysokości 40 metrów. — Zdolność do: • pracy na obszarach i terenach trudno dostępnych, • pompowania zamulonej wody, zawierającej maksymalnie 5 % składników stałych o rozmiarze cząstek do 40 mm, • pompowania wody o temperaturze do 40 °C podczas dłuższych akcji, • dostarczenia wody na odległość 1 000 metrów.

Główne elementy

— Pompy o średniej i dużej wydajności. — Węże i złączki różnych typów, w tym typu Storz. — Liczba personelu wystarczająca do realizacji zadania – w razie konieczności także do pracy wykonywanej w sposób ciągły.

Samowystarczalność Dyspozycyjność

— Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i). — Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty. — Możliwość udostępnienia na okres do 21 dni.

2. Oczyszczanie wody Zadania — Zapewnienie wody pitnej pochodzącej ze źródeł wód powierzchniowych, zgodnie z obowiązującymi normami, a co najmniej z normami WHO. — Kontrola jakości wody po wyjściu z urządzenia oczyszczającego. Możliwości — Oczyszczanie 225 000 litrów wody dziennie. — Pojemność magazynowa odpowiadająca połowie dnia pracy urządzenia. Główne elementy — Przenośny zespół oczyszczania wody. — Przenośny zbiornik wody. — Przenośne laboratorium terenowe. — Złączki różnych typów, w tym typu Storz. — Liczba personelu wystarczająca do realizacji zadania – w razie konieczności także do pracy wykonywanej w sposób ciągły.

(1) Ustalone niniejszą decyzją zestawienie modułów ochrony ludności i stosownych wymagań może zostać rozszerzone o inne rodzaje modułów ochrony ludności, uwzględniając doświadczenie uzyskane podczas stosowania mechanizmu.

L 236/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2010

Samowystarczalność

— Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

— Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty. — Możliwość udostępnienia na okres do 12 tygodni.

3. Miejskie akcje poszukiwawczo-ratownicze o średnim stopniu nasilenia Zadania — Poszukiwanie, namierzanie i ratowanie ofiar (1) znajdujących się pod gruzami i szczątkami (np. w zawalonych budynkach i w wypadkach komunikacyjnych). — Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy w wymaganym zakresie, do czasu przekazania ich do dalszego leczenia. Możliwości — Moduł powinien być w stanie prowadzić następujące działania, przestrzegając przy tym uznanych międzynarodowych wytycznych, takich jak wytyczne Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG): • poszukiwania z udziałem psów poszukiwawczych i/lub technicznego sprzętu poszu­ kiwawczego, • operacje ratunkowe, w tym podnoszenie ciężarów, • cięcie betonu, • ratownictwo wysokościowe, • podstawowe systemy podpierania, • wykrywanie i eliminowanie materiałów niebezpiecznych (2), • specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L236 - 3 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 789/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L236 - 1 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2010 z dnia 6 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.