Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5090) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 6

Strona 6 z 8

12. Wykrywanie skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobieranie próbek (CBRN) Zadania — Przeprowadzenie/potwierdzenie oceny wstępnej, w tym: • opis zagrożeń lub ryzyka, • określenie obszaru skażonego, • ocena lub potwierdzenie dotychczas podjętych środków ochrony. — Pobieranie próbek według zatwierdzonych metod. — Oznaczanie obszarów skażonych. — Prognozowanie rozwoju sytuacji, monitoring, dynamiczna ocena ryzyka, w tym formułowanie zaleceń dotyczących ostrzeżeń i innych działań. — Zapewnienie wsparcia dla działań natychmiastowego zmniejszania ryzyka. Możliwości — Identyfikacja skażeń chemicznych i wykrywanie skażeń radiologicznych przy użyciu kombinacji urządzeń ręcznych, mobilnych i laboratoryjnych: • zdolność do wykrywania promieniowania alfa, beta i gamma oraz powszechnie występujących izotopów, • zdolność do identyfikacji powszechnie występujących toksycznych, przemysłowych substancji chemicznych i rozpoznanych chemicznych środków bojowych oraz – w miarę możliwości – do przeprowadzenia ich analizy półilościowej. — Zdolność do gromadzenia biologicznych, chemicznych i radiologicznych próbek, do właściwego obchodzenia się z nimi oraz do ich przygotowywania w celu poddania ich analizom przeprowadzanym w innym miejscu (1). — Zdolność do zastosowania odpowiedniego modelu naukowego do celów prognozo­ wania zagrożeń oraz do potwierdzania modelu poprzez stały proces monitorowania. — Zapewnienie wsparcia dla działań natychmiastowego zmniejszania ryzyka: • zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia, • likwidacja skażenia, • zapewnienie technicznego wsparcia innym zespołom lub modułom.

L 236/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2010

Główne elementy

— Ruchome, polowe laboratorium chemiczne i radiologiczne. — Ręczne lub mobilne urządzenia służące do wykrywania. — Urządzenia służące do pobierania próbek w terenie. — Systemy modelowania dyspersji. — Mobilna stacja meteorologiczna. — Materiały do znakowania. — Dokumentacja źródłowa i dostęp do wyznaczonych źródeł ekspertyzy naukowej. — Zapewnienie bezpiecznego usuwania próbek i odpadów. — Urządzenia do odkażania przeznaczone dla personelu. — Odpowiedni personel oraz wyposażenie ochronne pozwalające na prowadzenie działań w środowisku skażonym i/lub w warunkach niedoboru tlenu, w tym – jeśli zajdzie taka potrzeba – ubiory gazoszczelne. — Zapewnienie urządzeń technicznych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia oraz do jego eliminowania.

Samowystarczalność

— Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

— Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.

(1) Proces ten powinien w miarę możliwości uwzględniać wymagania dowodowe państwa zwracającego się o pomoc.

13. Działania poszukiwawczo-ratownicze w warunkach skażenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego lub jądrowego Zadania Możliwości — Specjalne akcje poszukiwawczo-ratownicze z użyciem ubiorów ochronnych. — Specjalne akcje poszukiwawczo-ratownicze z użyciem ubiorów ochronnych, zgodne z odpowiednimi wymogami dla modułów przeprowadzających miejskie akcje poszu­ kiwawczo-ratownicze o średnim stopniu nasilenia i intensywne miejskie akcje poszu­ kiwawczo-ratownicze. — Trzy osoby pracujące jednocześnie w obszarze skażonym. — Nieprzerwana interwencja przez 24 godziny. Główne elementy — Materiały do znakowania. — Zapewnienie bezpiecznego usuwania odpadów. — Urządzenia do odkażania przeznaczone dla personelu i ofiar katastrofy. — Odpowiedni personel oraz wyposażenie ochronne pozwalające na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych w środowisku skażonym, zgodnie z odpowiednimi wymogami dla modułów przeprowadzających miejskie akcje poszukiwawczo-ratow­ nicze o średnim stopniu nasilenia i intensywne miejskie akcje poszukiwawczo-ratow­ nicze. — Zapewnienie urządzeń technicznych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia oraz do jego eliminowania. Samowystarczalność Dyspozycyjność — Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i). — Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L236 - 3 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 789/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L236 - 1 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2010 z dnia 6 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.