Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5090) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5

Strona 1 z 8
7.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/5

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5090)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/481/UE, Euratom)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniajac Traktat ustanawiający Europejską Wspólnote Energii Atomowej, uwzględniając decyzję Rady 2007/779/WE, Euratom z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiającą wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (1), w szczególności jej art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

dotyczących samowystarczalności modułów oraz – w stosownych przypadkach – szczególnych wymagań, które mogą się różnić w zależności od rodzaju inter­ wencji lub modułu. Należy także wziąć pod uwagę powszechne praktyki państw członkowskich i organizacji międzynarodowych, takie jak wydłużanie okresów samowystarczalności modułów ds. miejskich akcji poszukiwawczo-ratowniczych lub podział zadań między kraj oferujący i kraj przyjmujący pomoc w odniesieniu do modułów korzystających z transportu lotniczego. Konieczne jest podjęcie środków zarówno na szczeblu Unii, jak i na poziomie państw uczestniczących, w celu wzmocnienia interoperacyjności modułów ochrony ludności, zwłaszcza w zakresie szkoleń i ćwiczeń. Ostatnie działania i ćwiczenia z zastosowaniem modułów wykazały potrzebę częściowej zmiany ogólnych wymogów dwóch modułów wymienionych w załączniku II do decyzji 2008/73/WE, Euratom, tj. modułów „Zwalczanie z powietrza pożarów lasów przy użyciu samolotów” i „Szpital polowy”. Ostatnie działania w dziedzinie ochrony ludności wyka­ zały potrzebę dodania i wdrożenia czterech nowych rodzajów modułów ochrony ludności w celu wzmoc­ nienia zdolności szybkiego reagowania, tj. modułów „Zwalczanie z ziemi pożarów lasów”, „Zwalczanie z ziemi pożarów lasów przy użyciu pojazdów”, „Zapo­ bieganie rozprzestrzenianiu się powodzi” oraz „Rato­ wanie ofiar powodzi przy użyciu łodzi”. W związku z tym decyzja 2004/277/WE, Euratom powinna zostać odpowiednio zmieniona. Zmiany oraz dodanie modułów przedstawionych w załączniku do niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Ludności,

Decyzja Komisji 2004/277/WE, Euratom z dnia 29 grudnia 2003 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Rady 2001/792/WE, Euratom ustanawiającej mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności (2) została zmieniona decyzją Komisji 2008/73/WE, Euratom (3) w celu uwzględnienia w niej przepisów wykonawczych dotyczących ochrony ludności w Europie. Przepisy te obejmują podstawowe cechy modułów ochrony ludności, takie jak przypisane im zadania, ich możliwości, elementy składowe i czas goto­ wości, oraz określają odpowiedni dla tych modułów poziom samowystarczalności i interoperacyjności. Moduły ochrony ludności, tworzone na zasadzie dobro­ wolności na bazie krajowych zasobów z jednego z państw członkowskich lub większej ich liczby, przy­ czyniają się do rozwoju zdolności szybkiego reagowania w dziedzinie ochrony ludności, do którego wezwała Rada Europejska w swych konkluzjach z posiedzenia, które odbyło się w dniach 16 i 17 czerwca 2005 r., oraz Parlament Europejski w swej rezolucji z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie klęski tsunami. Aby moduły ochrony ludności mogły przyczynić się do właściwego reagowania w obliczu poważnych katastrof, ich podstawowe cechy powinny spełniać określone wymagania ogólne. Moduły ochrony ludności powinny być zdolne do samo­ wystarczalnego funkcjonowania przez dany okres. Konieczne jest zatem określenie ogólnych wymagań

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L236 - 3 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 789/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L236 - 1 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2010 z dnia 6 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.