Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 237 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 790/2010 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Data ogłoszenia:2010-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 237 POZ 1

Strona 1 z 5
8.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 790/2010 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

mowa w tym artykule, za wyjątkiem przypadków, gdy załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 stanowi inaczej.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Siara to materiał paszowy pochodzenia zwierzęcego zgodnie z definicją w pkt 23 załącznika I do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1774/2002. W części A rozdziału V załącznika VII do tego rozpo­ rządzenia nie ustanowiono żadnych szczegółowych wymogów dotyczących wytwarzania siary lub produktów z siary. W części tej ustanowiono jedynie ogólną zasadę, że siara musi być wytwarzana w warunkach zapewniają­ cych odpowiednie gwarancje w zakresie zdrowia zwie­ rząt. Ponadto w części B rozdziału V załącznika VII do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1774/2002 nie ustanowiono żadnych szczegółowych wymogów dotyczących przywozu siary i produktów z siary, a Komisja nie sporządziła żadnego wykazu państw trzecich lub części państw trzecich, z których przywóz siary jest dozwolony. W związku z powyższym przywóz siary i produktów z siary do Unii Europejskiej nie jest obecnie dozwolony. Istnieje zainteresowanie przywozem do Unii siary i produktów z siary jako materiałów paszowych dla zwierząt gospodarskich oraz do celów technicznych. Podmioty gospodarcze wykazały zainteresowanie wyko­ rzystaniem siary i produktów z siary w produkcji mate­ riałów paszowych oraz do celów technicznych. Należy zaspokoić popyt na takie produkty ze strony podmiotów gospodarczych i ustanowić przepisy regulu­ jące przywóz takich produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Siara jest jednak produktem ubocznym pochodzenia zwierzęcego, który może przedstawiać ryzyko przeniesienia na gatunki podatne niektórych chorób, takich jak pryszczyca, gruźlica, bruceloza i enzootyczna białaczka bydła. Aby chronić zdrowie zwierząt, przywóz siary i produktów z siary powinien zostać objęty pewnymi warunkami.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia­ jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho­ dzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit pierwszy i drugi,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia przepisy zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprze­ znaczonych do spożycia przez ludzi.

(2)

Artykuł 19 tego rozporządzenia stanowi, że przetwo­ rzone białka zwierzęce i inne przetworzone produkty, które mogą być stosowane jako materiał paszowy, mogą być wprowadzane do obrotu tylko wówczas, gdy spełniają określone wymagania. Szczegółowe wymogi dotyczące higieny podczas przetwarzania i wprowadzania do obrotu takich produktów ustano­ wiono w załączniku VII do tego rozporządzenia.

(7)

(3)

Ponadto art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 stanowi, że przywóz do Unii i tranzyt przez jej teryto­ rium produktów określonych w załączniku VII może się odbywać tylko wówczas, gdy produkty te spełniają okre­ ślone wymagania. Wymagania te obejmują wymóg pochodzenia produktów z państwa trzeciego lub części państwa trzeciego znajdujących się na wykazie sporzą­ dzanym i uaktualnianym zgodnie z procedurą, o której

(8)

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 237 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L237 - 28 z 20108.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 792/2010 z dnia 7 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L237 - 10 z 20108.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 791/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.