Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 237 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 791/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2010-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 237 POZ 10

Strona 1 z 9
L 237/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 791/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

podjęciem natychmiastowych środków przez wspom­ niane dwa państwa członkowskie.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii Europejskiej i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 4,

Komisja poinformowała zainteresowanych przewoź­ ników, przekazując istotne fakty i okoliczności, które stanowiłyby podstawę decyzji o wprowadzeniu zakazu wykonywania przez nich przewozów w Unii Europej­ skiej.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 474/2006 (2) z dnia 22 marca 2006 r. ustanowiono wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wyko­ nywania przewozów w ramach Unii Europejskiej określony w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 (3).

Ponieważ dla rozwiązania tej kwestii konieczne jest podjęcie natychmiastowych środków, zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 473/2006 Komisja nie jest zobowiązana stosować się do postanowień art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia. Jednak Komisja umożliwiła zainteresowanym przewoźnikom lotniczym wgląd do dokumentacji przekazanej przez państwa członkowskie oraz przedstawienie Komisji i członkom Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego swoich uwag na piśmie oraz w formie ustnej prezentacji.

(7)

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 dwa państwa członkowskie przyjęły nadzwy­ czajne środki wprowadzające natychmiastowy zakaz wykonywania przewozów na ich terytorium, stanowiące reakcję na nieprzewidziane problemy związane z bezpieczeństwem.

Komisja, a także niektóre państwa członkowskie przepro­ wadziły konsultacje z organami odpowiedzialnymi za nadzór regulacyjny nad zainteresowanymi przewoźni­ kami lotniczymi.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 474/2006.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 oraz art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 473/2006 (4) z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wyko­ nywania przewozów w ramach Wspólnoty, określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005, dwa państwa członkowskie złożyły wnioski o uaktualnienie wykazu przewoźników lotniczych podlegających zaka­ zowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej.

Meridian Airways

(9)

Istnieją potwierdzone dowody poważnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa po stronie przewoźnika Meri­ dian Airways posiadającego certyfikat wydany w Republice Ghany. Uchybienia te zostały stwierdzone przez Belgię, Francję, Niemcy, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo w trakcie kontroli na ziemi przeprowadzonych w ramach programu SAFA (5).

(10) (4)

Nie ulega wątpliwości, że dalsza działalność tych prze­ woźników może stanowić poważne zagrożenie bezpie­ czeństwa, które nie zostało w pełni wyeliminowane

Na spotkaniu z Komisją w dniu 9 czerwca 2010 r., w którym wzięły udział także właściwe organy Ghany oraz właściwe organy Belgii i Zjednoczonego Królestwa, przewoźnik lotniczy przedłożył plan działań napraw­ czych służący usunięciu uchybień w zakresie bezpieczeń­ stwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 237 POZ 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L237 - 28 z 20108.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 792/2010 z dnia 7 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L237 - 1 z 20108.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 790/2010 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.