Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 238 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

Data ogłoszenia:2010-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 238 POZ 1

9.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji (2010/482/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Unię w celu zawarcia Umowy reguluje art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 82 ust. 1 lit. d) oraz art. 87 ust. 2 lit. a) w związku z art. 218 ust. 6 lit. a), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

Umowa powinna zostać zatwierdzona.

(6)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do prze­ strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załą­ czonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, te państwa człon­ kowskie zgłosiły chęć uczestnictwa w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

W dniu 24 października 2008 r. Rada upoważniła prezy­ dencję do rozpoczęcia przy wsparciu Komisji negocjacji dotyczących Umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji (zwanej dalej „Umową”). Zgodnie z decyzją Rady 2009/1023/WSiSW z dnia 21 września 2009 r. (1) Umowę podpisano w dniu 30 listopada 2009 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia. Zgodnie z art. 8 Umowy niektóre jej postanowienia są stosowane tymczasowo od daty jej podpisania. Umowa nie została jeszcze zawarta. W związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. tryb postępowania stosowany przez

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest związana umową ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektó­ rych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy trans­ granicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji (2) (zwaną dalej „Umową”).

(2) Dz.U. L 353 z 31.12.2009, s. 3.

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 353 z 31.12.2009, s. 1.

L 238/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2010

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do dokonania w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 8 ust. 1 Umowy, w celu wyrażenia zgody Unii na związanie się Umową (1). Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r. W imieniu Rady

S. VANACKERE

Przewodniczący

(1) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 238 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 14 z 20109.9.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2010/8)

 • Dz. U. L238 - 7 z 20109.9.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/62/UE z dnia 8 września 2010 r. zmieniająca dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE, 2009/60/WE i 2009/144/WE, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, w celu dostosowania ich przepisów technicznych (1)

 • Dz. U. L238 - 5 z 20109.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 794/2010 z dnia 8 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L238 - 3 z 20109.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 793/2010 z dnia 8 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.