Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 238 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2010/8)

Data ogłoszenia:2010-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 238 POZ 14

Strona 1 z 3
L 238/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2010

DECYZJE

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2010/8) (2010/483/UE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 11 ust. 6, uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (1), w szczególności jej art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

lub organami administracji państwowej dotyczą nie tylko współpracy przy wykonywaniu zadań publicznych, ale również usług pomocniczych dla wykonywania tych zadań.

(4)

W związku z niedawnymi orzeczeniami Trybunału Spra­ wiedliwości Unii Europejskiej (6) należy bardziej doprecy­ zować termin na zgłaszanie zastrzeżeń co do wymogów EBC. Dla zwiększenia przejrzystości, z zastrzeżeniem decyzji EBC/2004/3 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicz­ nego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (7), odrzuceni kandydaci i oferenci są upraw­ nieni do otrzymania kopii wszelkich wewnętrznych dokumentów dotyczących oceny ich wniosku lub oferty oraz, pod określonymi warunkami, kopii dokumentów dotyczących oceny oferty, która została wybrana. Należy wyjaśnić, że w wyjątkowych, należycie uzasadnio­ nych przypadkach przedłużenie okresu obowiązywania zamówienia może przekraczać jego okres początkowy. Decyzja EBC/2007/5 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

(5)

Progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych określone w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzie­ lania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2) zostały zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1177/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającym dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (3). Europejski Bank Centralny (EBC), chociaż nie podlega przepisom dyrek­ tywy 2004/18/WE, zamierza stosować te same progi w odniesieniu do przeprowadzanych przez siebie procedur udzielania zamówień publicznych. Zamówienia w zakresie badań i rozwoju dotyczące zabezpieczeń banknotów wymagają szczególnych środków bezpieczeństwa, w związku z czym nie mogą podlegać przetargom. Należy doprecyzować, że takie umowy mieszczą się w zakresie wyjątku przewidzianego w art. 6 ust. 1 lit. c) decyzji EBC/2007/5 (4). W związku z niedawnym orzeczeniem Trybunału Spra­ wiedliwości Unii Europejskiej (5) należy wyjaśnić, że wyłączenia dotyczące umów o współpracy pomiędzy EBC a innymi krajowymi bankami centralnymi (KBC) oraz umów o współpracy pomiędzy EBC a instytucjami i organami unijnymi, organizacjami międzynarodowymi

Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33. Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114. Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 64. Dz.U. L 184 z 14.7.2007, s. 34. Sprawa C-480/06 Komisja przeciwko Niemcom, Zb.Orz. 2009, s. I-4747.

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Zmiany W decyzji EBC/2007/5 wprowadza się następujące zmiany: 1) w artykule 1 dodaje się definicję w brzmieniu:

(3)

„q) »zamówienia dotyczące badań i rozwoju w zakresie zabezpieczeń banknotów« oznaczają zamówienia doty­ czące prac teoretycznych bądź eksperymentów praktycz­ nych, analiz i badań prowadzonych w warunkach kontrolowanych:

(6) Zob. wyrok z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie C-406/08 Uniplex (UK) Ltd przeciwko NHS Business Services Authority, dotychczas niepublikowany w Zbiorze; z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie C-456/08 Komisja przeciwko Irlandii, dotychczas niepublikowany w Zbiorze. (7) Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 42.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 238 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 7 z 20109.9.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/62/UE z dnia 8 września 2010 r. zmieniająca dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE, 2009/60/WE i 2009/144/WE, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, w celu dostosowania ich przepisów technicznych (1)

 • Dz. U. L238 - 5 z 20109.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 794/2010 z dnia 8 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L238 - 3 z 20109.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 793/2010 z dnia 8 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L238 - 1 z 20109.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.