Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 238 POZ 7

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/62/UE z dnia 8 września 2010 r. zmieniająca dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE, 2009/60/WE i 2009/144/WE, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, w celu dostosowania ich przepisów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2010-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 238 POZ 7

Strona 1 z 5
9.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/7

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/62/UE z dnia 8 września 2010 r. zmieniająca dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE, 2009/60/WE i 2009/144/WE, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, w celu dostosowania ich przepisów technicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do wałów odbioru mocy oraz ich zabezpieczenia w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (5) wyma­ gania dotyczące wałów odbioru mocy w odniesieniu do wszystkich kategorii ciągników objętych dyrektywą 2003/37/WE.

uwzględniając dyrektywę 2003/37/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchyla­ jącą dyrektywę 74/150/EWG (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. a) i b),

(3)

Wymagane wolne przestrzenie i wymiary osłony zabez­ pieczającej wału odbioru mocy, określone w dyrektywie 86/297/EWG, powinny zostać zmienione w celu osiąg­ nięcia ogólnoświatowej harmonizacji takich przestrzeni i wymiarów, która ułatwiłaby globalną konkurencyjność producentów unijnych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Postęp techniczny pozwala przeprowadzić pełną homo­ logację typu pojazdu dla ciągników kategorii T4.3 (ciąg­ niki o małym prześwicie) zdefiniowanych w dyrektywie 2003/37/WE. Z tego względu dyrektywa Rady 80/720/EWG z dnia 24 czerwca 1980 r. w sprawie zbli­ żenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przestrzeni roboczej, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (2), dyrektywa 2003/37/WE, dyrektywa Parla­ mentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej oraz skrzyń ładunkowych kołowych ciąg­ ników rolniczych i leśnych (3) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (4) powinny zostać zmienione, aby uwzględnić specyfikę ciągników o małym prześwicie.

ISO 500-1:2004 łącznie z technicznym sprostowaniem 1:2005, ISO 500-2:2004 oraz ISO 8759-1:1998 zawie­ rają uznane na całym świecie wymagania dotyczące wałów odbioru mocy wszystkich ciągników objętych dyrektywą 2003/37/WE. W dyrektywie 86/297/EWG należy zatem odesłać do tych norm ISO.

(5)

Należy zmienić dyrektywę 2003/37/WE, aby uwzględnić zastosowanie dyrektywy 86/297/EWG do ciągników kategorii T5. Należy również zmienić dyrektywę 2003/37/WE, aby uwzględnić zastosowanie dyrektywy 2009/60/WE i dyrektywy 80/720/EWG do ciągników kategorii T4.3.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego w art. 20 ust. 1 dyrek­ tywy 2003/37/WE,

(2)

Aby umożliwić postęp w urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego i osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa pracy, należy włączyć do dyrektywy Rady 86/297/EWG

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 171 z 9.7.2003, s. 1. 194 z 28.7.1980, s. 1. 198 z 30.7.2009, s. 15. 27 z 30.1.2010, s. 33.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 80/720/EWG wprowadza się następujące zmiany:

(5) Dz.U. L 186 z 8.7.1986, s. 19.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

L 238/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2010

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

2. Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się kategorie ciągników zdefiniowane w załączniku II do dyrektywy 2003/37/WE. ___________ (*) Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 238 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 14 z 20109.9.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2010/8)

 • Dz. U. L238 - 5 z 20109.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 794/2010 z dnia 8 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L238 - 3 z 20109.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 793/2010 z dnia 8 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L238 - 1 z 20109.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.