Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 24 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 77/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 24 POZ 1

Strona 1 z 6
28.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 77/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), uchylające rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

wywozu desek do prasownia do Wspólnoty w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem („OPD”, tj. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.), lecz zaczął prowadzić wywóz desek do prasownia do Unii w późniejszym okresie.

2. Wszczęcie przeglądu pod kątem nowego ekspor­ tera

(3)

Komisja zbadała dowody przedstawione przez wniosko­ dawcę i uznała je za wystarczające do uzasadnienia wszczęcia przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporzą­ dzenia podstawowego. Po konsultacji z Komitetem Doradczym oraz po umożliwieniu przemysłowi unij­ nemu przedstawienia uwag Komisja rozporządzeniem (WE) nr 356/2009 (4) wszczęła przegląd rozporządzenia (WE) nr 452/2007 w odniesieniu do wnioskodawcy i rozpoczęła dochodzenie.

Obecnie obowiązującymi środkami w stosunku do przy­ wozu do Wspólnoty desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporzą­ dzeniem Rady (WE) nr 452/2007 (3). Zgodnie z tym samym rozporządzeniem cła antydumpingowe nałożono również na przywóz desek do prasowania pochodzących z Ukrainy. B. OBECNE DOCHODZENIE 1. Wniosek o dokonanie przeglądu

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji wszczynającym przegląd cło antydumpingowe wynoszące 38,1 %, nało­ żone rozporządzeniem (WE) nr 452/2007 na przywóz desek do prasowania produkowanych przez wniosko­ dawcę zostało zniesione. Równocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, władzom celnym polecono podjęcie odpowiednich kroków w celu rejestrowania tego rodzaju przywozu.

3. Produkt objęty postępowaniem

(5)

(2)

Obecny przegląd pod kątem nowego eksportera został wszczęty na wniosek złożony przez Greenwood House­ ware (Zhuhai) Ltd („wnioskodawca” lub „Greenwood Houseware”), eksportera z ChRL, na podstawie informacji dostarczonych przez to przedsiębiorstwo. Wnioskodawca twierdził, że nie jest powiązany z żadnym producentem eksportującym w ChRL podlegającym obowiązującym środkom antydumpingowym w odniesieniu do desek do prasowania. Ponadto zapewnił, że nie prowadził

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (3) Dz.U. L 109 z 26.4.2007, s. 12.

Produkt objęty obecnym przeglądem jest taki sam jak w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia obowiązujących środków na przywóz desek do praso­ wania pochodzących między innymi z ChRL, tj. desek do prasowania wolno stojących lub nie, z blatem wypo­ sażonym w odsysanie pary lub ogrzewanie lub nadmuch lub bez tych funkcji, w tym również rękawników, a także podstawowych części tych desek, tj. nóg, blatów i podstaw do żelazka, obecnie objętych kodami CN ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 i ex 8516 90 00 oraz pochodzących z ChRL.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 24 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 14 z 201028.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 23/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowanego na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1359/2008, (WE) nr 754/2009, (WE) nr 1226/2009 oraz (WE) nr 1287/2009 (  Dz.U. L 21 z 26.1.2010)

 • Dz. U. L24 - 11 z 201028.1.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/2/UE z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej chloromekwat (1)

 • Dz. U. L24 - 9 z 201028.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 7 z 201028.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 78/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 33/2008 w odniesieniu do zakresu i okresu przyznanego w ramach zwykłej procedury Urzędowi na przyjęcie stanowiska dotyczącego włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.