Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 24 POZ 11

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/2/UE z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej chloromekwat (1)

Data ogłoszenia:2010-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 24 POZ 11

Strona 1 z 2
28.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/11

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/2/UE z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej chloromekwat

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

W szczególności, ponieważ rozszerzenie dotyczy zasto­ sowań dla roślin niejadalnych, nie dojdzie w jego wyniku do powstania pozostałości w żywności. Ponadto pozos­ tałe parametry, o które wystąpiono, wyszczególnione w szczególnych przepisach załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, pozostają bez zmian.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi tiret drugie,

(4)

Z tego względu uzasadnione jest dokonanie zmiany szczególnych przepisów dotyczących chloromekwatu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Należy zatem 91/414/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(1)

Na mocy dyrektywy Komisji 2009/37/WE (2) chloro­ mekwat został włączony jako substancja czynna do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Występując z wnioskiem o włączenie chloromekwatu, powiadamiający CCC Task Force przedstawił dane o jego zastosowaniach jako regulatora wzrostu roślin, potwierdzające ogólny wniosek, zgodnie z którym można się spodziewać, iż produkty ochrony roślin zawie­ rające chloromekwat będą spełniały wymogi bezpieczeń­ stwa określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG. Chloromekwat został jednakże włączony do załącznika I tej dyrektywy wraz ze szczególnym prze­ pisem stanowiącym, iż państwa członkowskie mogą zezwolić na stosowanie tej substancji wyłącznie dla zbóż.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 28 maja 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrek­ tywą.

(3)

Oprócz tego Belgia i Szwecja wystąpiły z wnioskiem o zmianę tego szczególnego przepisu, aby umożliwić stosowanie chloromekwatu dla, odpowiednio, roślin ozdobnych i traw do produkcji nasiennej. W dniach 29 października 2009 r. i 4 listopada 2009 r. te państwa członkowskie poinformowały Komisję o swoich wnios­ kach, stwierdzając, że rozszerzenie zastosowania, o które wystąpiły, nie stwarza żadnego dodatkowego ryzyka ponad to, które jest już uwzględnione w szczególnych przepisach dotyczących chloromekwatu zawartych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG oraz w opracowanym przez Komisję sprawozdaniu z przeglądu dotyczącym tej substancji.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 29 maja 2010 r.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 104 z 24.4.2009, s. 23.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

L 24/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2010

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 24 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 14 z 201028.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 23/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowanego na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1359/2008, (WE) nr 754/2009, (WE) nr 1226/2009 oraz (WE) nr 1287/2009 (  Dz.U. L 21 z 26.1.2010)

 • Dz. U. L24 - 9 z 201028.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 7 z 201028.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 78/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 33/2008 w odniesieniu do zakresu i okresu przyznanego w ramach zwykłej procedury Urzędowi na przyjęcie stanowiska dotyczącego włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L24 - 1 z 201028.1.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 77/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.