Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 24 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 78/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 33/2008 w odniesieniu do zakresu i okresu przyznanego w ramach zwykłej procedury Urzędowi na przyjęcie stanowiska dotyczącego włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG (1)

Data ogłoszenia:2010-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 24 POZ 7

28.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 78/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 33/2008 w odniesieniu do zakresu i okresu przyznanego w ramach zwykłej procedury Urzędowi na przyjęcie stanowiska dotyczącego włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 5,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 33/2008 wprowadza się następu­ jące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (2) stosuje się do substancji z trzeciego i czwartego etapu, które zostały ocenione, ale niewłączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. Rozporządzenia nie stosuje się do substancji z trzeciego i czwartego etapu ocenionych po tym terminie.

1) artykuł 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) dla substancji z trzeciego i czwartego etapu – do dnia 31 grudnia 2009 r.”;

2) artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2002 (3) i decyzja Komisji 2003/565/WE (4) zostały jednak zmienione w celu przedłużenia okresu programu prac do dnia 31 grudnia 2009 r. w odniesieniu do substancji z trzeciego i czwartego etapu. Należy odpowiednio zmienić datę wymienioną w rozporządzeniu (WE) nr 33/2008.

Stanowisko Urzędu 1. Urząd zajmuje stanowisko, czy dana substancja czynna może spełniać wymogi art. 5 dyrektywy 91/414/EWG, w terminie sześciu miesięcy od zakończenia okresu przewi­ dzianego w art. 9 ust. 3 niniejszego rozporządzenia i powiadamia o tym wnioskodawcę, państwa członkowskie i Komisję.

(3)

W odniesieniu do zwykłej procedury stało się oczywiste, że okres przyznany Urzędowi na przygotowanie jego stanowiska powinien zostać przedłużony ze względu na złożoność i nakład związanej z tym pracy. Dotyczyć to powinno jedynie substancji czynnych, w sprawie których projekt sprawozdania z oceny przedłożono Komisji po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

W odpowiednich przypadkach Urząd wypowiada się w swoim stanowisku na temat opcji dotyczących środków ograniczających ryzyko w kontekście zamierzonych zasto­ sowań określonych w projekcie sprawozdania z oceny.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 33/2008.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 230 z 19.8.1991, s. 1. 15 z 18.1.2008, s. 5. 319 z 23.11.2002, s. 3. 192 z 31.7.2003, s. 40.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

2. Jeżeli Urząd potrzebuje dodatkowych informacji, wówczas w porozumieniu z państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy ustanawia okres nie dłuższy niż dziewięćdziesiąt dni na złożenie tych informacji przez wnioskodawcę do Urzędu i państwa członkowskiego pełnią­ cego rolę sprawozdawcy. Urząd informuje o tym Komisję i państwa członkowskie. Uwzględnia się wyłącznie infor­ macje przedłożone w przyznanym terminie.

L 24/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2010

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy doko­ nuje oceny dodatkowych informacji i bezzwłocznie przed­ kłada je Urzędowi, najpóźniej w terminie sześćdziesięciu dni po otrzymaniu dodatkowych informacji. W takim przypadku przewidziany w ust. 1 sześciomie­ sięczny termin na przyjęcie stanowiska przez Urząd zostaje przedłużony o okres, który kończy się w momencie otrzy­ mania przez Urząd oceny dodatkowych informacji. 3. W celu ułatwienia planowania prac Komisja i Urząd uzgadniają harmonogram wydawania stanowisk. Komisja i Urząd uzgadniają format, w jakim przedkładane są stano­ wiska Urzędu.”.

Artykuł 2 Przepisy przejściowe Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 33/2008 stosuje się nadal bez zmian do substancji czynnych, w sprawie których państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło Komisji projekt sprawozdania z oceny zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 33/2008 przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 24 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 14 z 201028.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 23/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowanego na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1359/2008, (WE) nr 754/2009, (WE) nr 1226/2009 oraz (WE) nr 1287/2009 (  Dz.U. L 21 z 26.1.2010)

 • Dz. U. L24 - 11 z 201028.1.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/2/UE z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej chloromekwat (1)

 • Dz. U. L24 - 9 z 201028.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 1 z 201028.1.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 77/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.