Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 240 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 1999/70/WE dotyczącej zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Národná banka Slovenska

Data ogłoszenia:2010-09-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 240 POZ 5

11.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/5

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 1999/70/WE dotyczącej zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Národná banka Slovenska (2010/484/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Central­ nego, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27.1, uwzględniając zalecenie EBC/2010/6 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lipca 2010 r. udzielone Radzie Unii Euro­ pejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Národná banka Slovenska (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Właściwe jest zastosowanie się do zalecenia Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji 1999/70/WE (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 16 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie: „16. Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. zostaje niniejszym zatwierdzona jako zewnętrzny biegły rewident Národná banka Slovenska na lata obrachunkowe 2010–2014.”. Artykuł 2 O niniejszej decyzji powiadamia się EBC. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Central­ nego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosys­ temu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależ­ nych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowa­ nych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej. Mandat obecnego zewnętrznego biegłego rewidenta Národná banka Slovenska wygasa po przeprowadzeniu badania za rok obrachunkowy 2009. Niezbędne jest zatem wyznaczenie zewnętrznego biegłego rewidenta na okres od roku obrachunkowego 2010. Národná banka Slovenska wybrał firmę Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. na swojego zewnętrznego biegłego rewidenta na lata obrachunkowe 2010–2014. Rada Prezesów EBC zaleciła wyznaczenie firmy Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. na zewnętrznego biegłego rewidenta Národná banka Slovenska na lata obrachun­ kowe 2010-2014.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 7 września 2010 r.

(4)

W imieniu Rady

D. REYNDERS

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 184 z 8.7.2010, s. 1.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 240 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L240 - 6 z 201011.9.2010

    Decyzja Komisji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie adekwatności właściwych organów Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki na mocy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5676) (1)

  • Dz. U. L240 - 3 z 201011.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 800/2010 z dnia 10 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L240 - 1 z 201011.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 799/2010 z dnia 10 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.