Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 241 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie kryteriów państwa bandery (1)

Data ogłoszenia:2010-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 241 POZ 1

Strona 1 z 2
14.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 801/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie kryteriów państwa bandery

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Artykuł 1 Klasyfikacja państw bandery na podstawie wskaźników zatrzymań

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (1), w szczególności jej art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. W celu ustalenia działalności państwa bandery w rozumieniu dyrektywy 2009/16/WE państwa bandery klasy­ fikuje się do jednej z trzech list – czarnej, szarej lub białej – przyjętych zgodnie z memorandum paryskim, na podstawie wszystkich inspekcji i zatrzymań dokonanych w okresie trzech lat. Ponadto państwa bandery wymienione na czarnej liście dzieli się na cztery grupy – bardzo wysokiego ryzyka, wyso­ kiego ryzyka, ryzyka średniego do wysokiego lub średniego ryzyka – w zależności od ich wskaźnika zatrzymań. Klasyfikację uaktualnia się co roku.

(1)

Działalność państwa bandery jest jednym z ogólnych parametrów określających profil ryzyka statków.

2. Zaklasyfikowanie państwa bandery do czarnej, szarej lub białej listy wymaga dokonania co najmniej trzydziestu inspekcji w ramach kontroli przeprowadzanej przez państwo portu.

(2)

W celu oceny profilu ryzyka statku należy wziąć pod uwagę wskaźnik zatrzymań w Unii i w regionie podle­ gającym memorandum paryskiemu w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (zwanemu dalej „memorandum paryskim”).

3. Metody i wzory stosowane przy dokonywaniu klasyfikacji państw bandery spełniają kryteria dotyczące państwa bandery, określone w załączniku.

(3)

Należy wykorzystywać specjalistyczną wiedzę zdobytą dzięki stosowaniu memorandum paryskiego w zakresie metod, które należy stosować przy dokonywaniu oceny działalności państwa bandery.

Artykuł 2 Działalność państwa bandery na podstawie audytu IMO Zgodność, o której mowa w części I pkt 1 lit. c) ppkt (iii) załącznika I do dyrektywy 2009/16/WE, od której zależy, czy statki są uważane za stwarzające mniejsze zagrożenie, uznaje się za udowodnioną, gdy Komisja otrzyma pisemne potwierdzenie od państwa bandery, że sporządzono końcowe sprawozdanie z audytu oraz że, w razie potrzeby, przedstawiono plan działań naprawczych. Uwzględnia się również audyty przeprowadzone przed dniem 17 czerwca 2009 r.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki,

(1) Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 57.

L 241/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2010

Artykuł 3 Wejście w życie i stosowanie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

14.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/3

ZAŁĄCZNIK Kryteria państwa bandery (zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2009/16/WE) 1. Działalność państwa bandery oblicza się przy zastosowaniu standardowego wzoru dla obliczeń statystycznych, w którym pewne wartości są stałe. Granicę pomiędzy kategoriami „czarną” i „szarą” oraz kategoriami „szarą” i „białą” określa się za pomocą następujących wzorów: pffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi N · pð1 – pÞ

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 241 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 15 z 201014.9.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/347/UE z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniającej decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (  Dz.U. L 155 z 22.6.2010)

 • Dz. U. L241 - 12 z 201014.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2010/320/UE skierowanej do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L241 - 10 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 804/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L241 - 8 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 803/2010 z dnia 13 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 4 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 802/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 i art. 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie działalności przedsiębiorstwa (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.