Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 241 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2010/320/UE skierowanej do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

Data ogłoszenia:2010-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 241 POZ 12

Strona 1 z 3
L 241/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2010/320/UE skierowanej do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu (2010/486/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 126 ust. 9 i art. 136, uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

wany, w ramach którego równoważą się perspektywy polepszenia i pogorszenia sytuacji, natomiast w przypadku deflatora PKB prognozuje się znacznie wyższe wartości w latach 2010–2012, odpowiednio 3½ %, 1¼ % oraz ½ %. Grecja poczyniła znaczne postępy we wdrażaniu środków określonych w decyzji. W niektórych obszarach środki zostały nawet zastosowane wcześniej niż wyma­ gano. Dotyczy to w szczególności reformy systemu emerytalnego, reformy samorządów lokalnych oraz publikowania miesięcznych statystyk dotyczących dochodów i wydatków władz publicznych. W każdym z tych obszarów konieczne jest jednak nadal dokonanie wielu dostosowań. Dnia 6 sierpnia 2010 r. Grecja przedłożyła Radzie i Komisji sprawozdanie, w którym przedstawiono środki polityki podjęte celem zastosowania się do decyzji. Komisja dokonała oceny tego sprawozdania i doszła do wniosku, że Grecja w zadowalający sposób stosuje się do decyzji. W świetle powyższego właściwa wydaje się zmiana decyzji w wielu różnych punktach, przy jednoczesnym utrzymaniu terminu korekty nadmiernego deficytu i odpowiedniej ścieżki dostosowania zarówno w przypadku wskaźnika deficytu, jak i wskaźnika zadłu­ żenia publicznego,

Artykuł 136 ust. 1 lit. a) TFUE przewiduje możliwość przyjęcia środków w odniesieniu do państw członkow­ skich, których walutą jest euro, w celu wzmocnienia koordynacji i nadzoru ich dyscypliny budżetowej. W art. 126 TFUE określono, że państwa członkowskie mają unikać nadmiernego deficytu budżetowego oraz ustanowiono w tym celu procedurę nadmiernego defi­ cytu. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu, którego część naprawcza obejmuje przepisy wykonawcze regulujące procedurę nadmiernego deficytu, stanowi ramy wspiera­ jące realizację polityki rządu mającej na celu szybkie przywrócenie dobrego stanu finansów publicznych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej. Dnia 27 kwietnia 2009 r. Rada, zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, podjęła decyzję o istnieniu nadmiernego deficytu w Grecji. Dnia 10 maja 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/320/UE skierowaną do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu (1) (dalej zwaną „decyzją”). W decyzji przewidziano rok 2014 jako termin dosto­ wania się Grecji do jej postanowień. Rada określiła nastę­ pującą ścieżkę korekty deficytu: deficyt publiczny nieprzekraczający 8 % PKB w 2010 r., 7,6 % PKB w 2011 r., 6,5 % PKB w 2012 r., 4,9 % PKB w 2013 r. i 2,6 % PKB w 2014 r. W prognozie dostępnej w chwili przyjęcia przez Radę decyzji zakładano spadek realnego PKB o 4 % w 2010 r. i 2,6 % w 2011 r., a następnie jego wzrost w kolejnych latach, kiedy to tempo wzrostu gospodar­ czego miało osiągnąć 1,1 % w 2012 r. oraz 2,1 % w latach 2013 i 2014. Zakładano również, że deflator PKB w kolejnych latach okresu 2010–2014 wyniesie odpowiednio 1,2 %, – 0,5 %, 1,0 %, 0,7 % oraz 1,0 %. Biorąc pod uwagę odnotowany od tego czasu rozwój sytuacji gospodarczej, powyższe stopy wzrostu realnego PKB można nadal traktować jako scenariusz umiarko­

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2010/320/UE wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 241 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 15 z 201014.9.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/347/UE z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniającej decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (  Dz.U. L 155 z 22.6.2010)

 • Dz. U. L241 - 10 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 804/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L241 - 8 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 803/2010 z dnia 13 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 4 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 802/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 i art. 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie działalności przedsiębiorstwa (1)

 • Dz. U. L241 - 1 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie kryteriów państwa bandery (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.