Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 241 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 802/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 i art. 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie działalności przedsiębiorstwa (1)

Data ogłoszenia:2010-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 241 POZ 4

Strona 1 z 2
L 241/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 802/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 i art. 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie działalności przedsiębiorstwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (1), w szczególności jej art. 10 ust. 3 i art. 27, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

przestrzegać Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpie­ czeństwem (kodeksu ISM), o którym mowa w rozdziale IX Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencji SOLAS). Artykuł 2 Kryteria oceny działalności przedsiębiorstwa 1. Przy ocenie działalności przedsiębiorstwa, o której mowa w części I pkt 1 lit. e) w załączniku I do dyrektywy 2009/16/WE, stosuje się kryteria określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Poziom działalności przedsiębiorstwa aktualizowany jest codziennie i obliczany na podstawie 36 miesięcy poprzedzają­ cych ocenę. Do tego celu obliczeń dokonuje się na podstawie danych zgromadzonych od dnia 17 czerwca 2009 r. W przypadku gdy upłynęło mniej niż 36 miesięcy od dnia 17 czerwca 2009 r., obliczeń dokonuje się na podstawie dostępnych danych. 3. Przedsiębiorstwa klasyfikuje się w zależności od poziomu działalności: bardzo niskiego, niskiego, średniego i wysokiego, zgodnie z wykazem w pkt 3 załącznika. Artykuł 3 Publikacja wykazów przedsiębiorstw o niskim i bardzo niskim poziomie działalności 1. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) udziela Komisji wsparcia w celu regularnej publikacji na ogólnie dostępnej stronie internetowej informacji dotyczących przedsię­ biorstw o niskim i bardzo niskim poziomie działalności zgodnie z art. 27 dyrektywy 2009/16/WE. 2. EMSA publikuje i codziennie aktualizuje na ogólnie dostępnej stronie internetowej następujące informacje: a) wykaz przedsiębiorstw o bardzo niskim poziomie działal­ ności w ciągu nieprzerwanego okresu co najmniej trzech miesięcy w trakcie poprzednich 36 miesięcy; b) wykaz przedsiębiorstw o niskim lub bardzo niskim poziomie działalności w ciągu nieprzerwanego okresu co najmniej trzech miesięcy w trakcie poprzednich 36 miesięcy; c) wykaz przedsiębiorstw o niskim poziomie działalności w ciągu nieprzerwanego okresu co najmniej sześciu miesięcy w trakcie poprzednich 36 miesięcy.

Działalność przedsiębiorstwa jest jednym z ogólnych parametrów określających profil ryzyka statku. W celu określenia działalności przedsiębiorstw w rozumieniu dyrektywy 2009/16/WE podczas inspekcji statku inspektorzy powinni odnotowywać numer IMO nadany przedsiębiorstwu. W celu dokonania oceny działalności przedsiębiorstwa należy uwzględnić wskaźniki braków i zatrzymań wszystkich statków floty przedsiębiorstwa, które były przedmiotem inspekcji w Unii i w regionie podlegającym memorandum paryskiemu w sprawie kontroli przepro­ wadzanej przez państwo portu (zwanemu dalej „memo­ randum paryskim”). Należy wykorzystywać specjalistyczną wiedzę zdobytą dzięki stosowaniu memorandum paryskiego w zakresie metod stosowanych przy dokonywaniu oceny działal­ ności przedsiębiorstwa. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu usta­ nowiona rozporządzeniem (WE) nr 1406/2002 Parla­ mentu Europejskiego i Rady (2) powinna wspierać Komisję przy publikacji na ogólnie dostępnej stronie internetowej wykazu przedsiębiorstw o niskim lub bardzo niskim poziomie działalności. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Identyfikacja przedsiębiorstw Państwa członkowskie gwarantują, że przedsiębiorstwo, zdefi­ niowane w art. 2 pkt 18 dyrektywy 2009/16/WE, jest identy­ fikowane za pomocą numeru IMO, gdy statek ma obowiązek

(1 ) Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 57. (2) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 241 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 15 z 201014.9.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/347/UE z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniającej decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (  Dz.U. L 155 z 22.6.2010)

 • Dz. U. L241 - 12 z 201014.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2010/320/UE skierowanej do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L241 - 10 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 804/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L241 - 8 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 803/2010 z dnia 13 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 1 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie kryteriów państwa bandery (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.