Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 34

Tytuł:

Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

Data ogłoszenia:2010-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 34

Strona 1 z 6
L 242/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2010

UMOWA o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ (EURATOM) i RZĄD FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII, (zwane dalej „Stronami”), UWZGLĘDNIAJĄC fakt, że w Umowie o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii, zawartej w dniu 19 stycznia 2004 r., Strony podjęły się wspierać współpracę w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego; DĄŻĄC do dalszego wspierania rozwoju energii syntezy jądrowej jako potencjalnie akceptowalnego z punktu widzenia ekologii, konkurencyjnego gospodarczo i praktycznie nieograniczonego źródła energii, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Cel Celem niniejszej Umowy jest pogłębienie współpracy między Stronami w dziedzinach objętych przez ich odpowiednie programy syntezy jądrowej, na zasadach obopólnych korzyści i całkowitej wzajemności, w celu rozwoju wiedzy naukowej i możliwości technologicznych tworzących podstawy energetyki syntezy jądrowej. Artykuł 2 Obszary współpracy Współpraca w ramach niniejszej Umowy może obejmować następujące dziedziny: a) tokamaki, łącznie z dużymi projektami obecnej generacji i działalnością związaną z projektami przyszłej generacji; b) rozwiązania alternatywne dla tokamaków; c) technologia energii magnetycznej syntezy jądrowej; d) teoria plazmy i fizyka stosowana plazmy; e) polityka i plany programowe; oraz f) inne dziedziny wzajemnie uzgodnione pisemnie przez Strony w zakresie, w jakim są one objęte ich poszczegól­ nymi programami. Artykuł 3 Formy współpracy 1. Formy współpracy w ramach niniejszej Umowy mogą obejmować między innymi następujące działania: a) wymianę oraz dostarczanie informacji i danych dotyczących działań, wydarzeń, praktyk i wyników naukowych i technicznych oraz polityki i planów programowych, w tym wymianę informacji niejawnych na zasadach i warunkach określonych w art. 6 i 7;

b) wymianę naukowców, inżynierów i innych specjalistów na uzgodnione okresy w celu ich udziału w doświadczeniach, analizach, projektowaniu i innej działalności badawczej i rozwojowej, zgodnie z art. 8;

c) organizację seminariów i innych spotkań w celu dyskusji i wymiany informacji na uzgodnione tematy w dziedzinach wymienionych w art. 2 oraz określania wspólnych działań, które mogą być z korzyścią podejmowane zgodnie z art. 5;

d) wymianę i dostarczanie próbek, materiałów, urządzeń (instrumenty i składniki) do eksperymentów, badań i oceny, zgodnie z art. 9 i 10;

e) prowadzenie wspólnych badań, projektów lub doświadczeń, włącznie ze wspólnym projektowaniem, konstruowaniem i użytkowaniem;

f) ustanawianie ścieżek dostępu do danych, między innymi takich jak narzędzia zdalnej analizy danych; oraz

g) inne szczególne formy współpracy wzajemnie uzgodnione pisemnie przez Strony.

2. W celu uniknięcia powielania wysiłków Strony odpo­ wiednio koordynują swoje działania prowadzone w ramach niniejszej Umowy z innymi międzynarodowymi działaniami w zakresie badań i rozwoju energii syntezy jądrowej. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie jest interpretowane z uszczerbkiem dla obecnych lub przyszłych ustaleń dotyczą­ cych współpracy między Stronami.

15.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/35

Artykuł 4 Komitet Koordynacyjny i Sekretariaty Wykonawcze 1. Strony powołują Komitet Koordynacyjny w celu koordy­ nacji i nadzoru działalności prowadzonej na podstawie niniej­ szej Umowy. Każda ze Stron powołuje równą liczbę członków Komitetu Koordynacyjnego i mianuje jednego z wyznaczonych przez siebie członków szefem swojej delegacji. Komitet Koor­ dynacyjny zbiera się corocznie na przemian w Federacyjnej Republice Brazylii i w Unii Europejskiej lub w innych uzgod­ nionych terminach i miejscach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 33 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 26 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 25 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zawarcia przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 23 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 809/2010 z dnia 14 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L242 - 21 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 808/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L242 - 9 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii

 • Dz. U. L242 - 6 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 806/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 w zakresie przyznania jednemu izraelskiemu eksporterowi folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii zwolnienia ze środków nałożonych na mocy tych rozporządzeń oraz kończące rejestrację przywozu towarów przez tego eksportera

 • Dz. U. L242 - 1 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 805/2010 z dnia 13 września 2010 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, produkowanych przez Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.