Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii

Data ogłoszenia:2010-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9

Strona 1 z 12
15.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii (tekst jednolity)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. g) i h) w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

W celu rozwiązania sytuacji, w których niektóre podsta­ wowe produkty są czasowo niedostępne z zapasów inter­ wencyjnych w chwili przyjmowania planu rocznego lub w czasie jego realizacji, art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że produkty te można pozyskać na rynku Unii, jednak wyłącznie na warunkach, które nie stoją w sprzeczności z zasadą zaopatrywania z zapasów interwencyjnych. Należy ustalić reguły takiego pozyski­ wania produktów. W celu przestrzegania zasady, że pierwszeństwo przy pozyskiwaniu produktów na rzecz zaopatrywania osób najbardziej potrzebujących w Unii powinny mieć zapasy interwencyjne, podczas przyjmowania planu należy zapewnić optymalny podział istniejących zapasów publicznych między państwa członkowskie uczestniczące w programie oraz skoordynować operacje transferowe wewnątrz Unii, niezbędne z powodu niedostępności wnioskowanych produktów w jednym lub kilku państwach członkowskich. Dla celów stosowania art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 powinien być również ustalony próg minimalnej ilości, poniżej którego, ze względu na zasady dobrego zarządzania, nie powinny być realizowane transfery wewnątrz Unii. W celu umożliwienia rozsądnego zarządzania programem oraz zorganizowania realizacji rocznego planu Unii właściwe jest, po pierwsze, ustalenie, kiedy plan ten jest przyjmowany, dla jakich produktów ich czasowa niedostępność uzasadnia pozyskiwanie na rynku takiego samego produktu lub produktu tego samego rodzaju, a po drugie, określenie przydziału środków finansowych, które powinny być w tym celu udostępnione państwu członkowskiemu; aby zrealizować wyżej wymienione cele, przydział środków powinien przebiegać w oparciu o wnioski składane przez dane państwo członkowskie do planu rocznego, o ilość produktów niedostępnych z zapasów interwencyjnych oraz w oparciu o przydziały środków, jakie miały miejsce w podczas poprzednich latach budżetowych i ich skuteczne wykorzystanie. W tym samym celu, jakim jest przyznanie pierwszeństwa wykorzystaniu zapasów interwencyjnych, ustala się, że dostawy wykorzystujące produkty, które mają być wyco­ fane z tych zapasów, muszą być przydzielone, zanim zostaną podjęte działania w zakresie pozyskiwania na rynku Unii produktów z tego samego rodzaju. Powinno się uzyskać najlepsze warunki dla przeprowa­ dzenia różnych rodzajów dostaw oraz powinno się spre­ cyzować, że zaproszenia do składania ofert przetargo­ wych muszą być publikowane w celu zapewnienia równego dostępu dla wszystkich podmiotów prowadzą­ cych działalność gospodarczą na terytorium Unii.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmie­ nione (3). Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy je ujednolicić. Procedura i zasady ustanawiania rocznego planu dystry­ bucji produktów z zapasów interwencyjnych sporządza­ nego przez Komisję na podstawie informacji dostarcza­ nych przez państwa członkowskie powinny być proste, a harmonogram powinien być dostosowany, uwzględ­ niając wymogi dystrybucji do odbiorców i potrzebę zarządzania finansami związanymi z państwowymi zapa­ sami interwencyjnymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 34 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 33 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 26 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 25 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zawarcia przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 23 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 809/2010 z dnia 14 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L242 - 21 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 808/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L242 - 6 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 806/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 w zakresie przyznania jednemu izraelskiemu eksporterowi folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii zwolnienia ze środków nałożonych na mocy tych rozporządzeń oraz kończące rejestrację przywozu towarów przez tego eksportera

 • Dz. U. L242 - 1 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 805/2010 z dnia 13 września 2010 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, produkowanych przez Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.